Dydaktyka

O nasZespółDziałalność naukowa – Dydaktyka – WarsztatyHistoria

Pracownicy naszego Zakładu prowadzą prace dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku GEOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

W roku 2024/2024 zapraszamy na:

–> Proseminarium licencjackie „Badania krajobrazowe w ochronie i zarządzaniu zasobami przyrody” rok 2024/25 

W roku 2023/2024 odbywa się:

⇒ Proseminarium licencjackie “Funkcjonowanie, ochrona i zarządzanie środowiskiem a jego zmiany globalne”

oraz

⇒ Seminarium magisterskie na specjalności „Geoekologia i geomorfologia”

Jeśli masz swój pomysł na temat pracy magisterskiej, u nas jest możliwość jego realizacji, jeśli nie masz pomysłu – poniżej propozycje od poszczególnych prowadzących:

Proponowane tematy/zagadnienia prac magisterskich w Zakładzie Geoekologii:

Dr hab. Andrzej Harasimiuk:

 • Kontrastowość vs monotonia gleb na tle warunków środowiska (tereny na Mazowszu).
 • Właściwości gleb (w szczególności zawartość próchnicy) a ich obraz na zdjęciach lotniczych.
 • Podszyt liściasty w zbiorowiskach borowych a właściwości gleb. Wzajemne relacje.
 • Kateny krajobrazowe (ze szczególnym uwzględnieniem gleb) na wybranym terenie.

Dr Ewa Malinowska:

 • Odporność środowiska na zagrożenia antropogeniczne na przykładzie dowolnie wybranego obiektu.
 • Wpływ wybranych obiektów antropogeniczny na środowisko (w ujęciu kompleksowym).
 • Stan zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego dowolnie wybranego regionu.
 • Rola i znaczenie rezerwatów przyrody (lub innych form ochrony przyrody) w przestrzeni miejskiej na dowolnie wybranym
 • przykładzie.
 • Funkcje terenów zieleni miejskiej na przykładzie wybranego miasta/dzielnicy.
 • Stan degradacji gleb Polski (ewentualnie wybranego regionu) w świetle danych z systemu monitoringu środowiska.
 • Podział na mikroregiony dowolnie wybranych mezoregionów.

Dr Iwona Szumacher:

 • Usługi ekosystemowe w wybranym mieście/dzielnicy/gminie/parku miejskim
 • Jakość życia w mieście a tereny zieleni w danym mieście/dzielnicy
 • Krajobrazy geochemiczne wybranego regiony w Polsce lub na świecie
 • Funkcje parku krajobrazowego (do wyboru) a zagospodarowanie przestrzenne.
 • Wybrane usługi ekosystemowe gleb (np. sekwestracja węgla) w kontekście zmian globalnych na przykładach z Polski lub świata.

Dr Maria Zachwatowicz

 • Zmiany występowania wybranych obcych inwazyjnych (np. Ailanthus altissima) lub ekspansywnych (np. Viscum album L.) gatunków roślin na terenie Warszawy (charakter pracy: terenowa + analiza źródeł archiwalnych)

Dr Alina Gerlée:

 • Drożność korytarzy ekologicznych na wybranym przykładzie (analizy GIS oraz identyfikacja barier w terenie)
 • Ochrona bioróżnorodności na obszarach miejskich – studia przypadków (praca środowisku GIS, szczegółowe kartowanie terenowe, ocena istniejących rozwiązań, ocena możliwości poprawy warunków bytowania dzikiej fauny w warunkach miejskich)
 • Antropogeniczne przemiany krajobrazu / użytkowania terenu wybranego obszaru (praca w środowisku GIS, analiza/digitalizacja map historycznych, praca ze źródłami – identyfikacja procesów społecznych i przyrodniczych wpływających na zmiany w krajobrazie)

Prace magisterskie zrealizowane na specjalizacji „Geoekologia i kształtowanie krajobrazu” w latach 2008-2018 (numery prac pochodzą z archiwum Zakładu):

2019

745. Funkcje terenów zieleni miejskiej w opinii mieszkańców Łomży. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 27.06.2019.

744. Kompleksowa koncepcja zielonej infrastruktury – na przykładzie Radomia. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 27.06.2019.

743. Wyznaczanie mikroregionów na obszarze mezoregionów Pojezierza Ełckiego, Krainy Wielkich Jezior oraz Równiny Augustowskiej. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Andrzej Harasimiuk, 27.06.2019.

742. Ocena zgodności zagospodarowania gminy Marki z potencjałem naturalnym pod zabudowę. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Andrzej Harasimiuk, 28.03.2019

741. Geoekologiczne uwarunkowania dla turystyki aktywnej w gminie Cegłów na wybranych przykładach. Opiekun: dr Wojciech Lewandowski, recenzent: dr hab. Andrzej Harasimiuk, 27.03.2019.

2018

741. Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Wyszków. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 20.12.2018.

740. Tereny zieleni w polskich miastach – zmiany struktury przestrzennej w latach 2006 – 2012. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 20.12.2018.

739. Aspekty prawne i przyrodnicze rekultywacji obszarów po wydobyciu kruszyw naturalnych na przykładzie gminy Brzeszcze. Opiekun: dr Iwona Szumacher, recenzent: dr hab. Andrzej Harasimiuk, 18.12.2018.

738. Potencjał przyrodniczy terenów zieleni miejskiej w dzielnicy Śródmieście. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Małgorzata Durydiwka, 26.07.2018.

737. Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na właściwości gleb na przykładzie dzielnicy Łajski w Legionowie. Opiekun: dr Iwona Szumacher, dr Barbara Braun, recenzent: dr hab. Andrzej Harasimiuk, dr Iwona Szumacher, 27.06.2018.

736. Wybiórczość środowiskowa żubra (Bison bonasus) w Polsce Północno-Wschodniej. Opiekun: dr Alina Gerlée, dr hab. Bogdan Jaroszewicz, recenzent: dr inż. Robert Mysłajek, 27.03.2018.

2017

735. Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Kazimierza Dolnego. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW, 20.12.2017.

734. Tereny zieleni jako element zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 20.12.2017.

733. Wdrażanie strategii Zielonej Infrastruktury w miastach na przykładzie dzielnicy Ursynów-Północny. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 28.09.2017.

732. Koncepcja systemu terenów zieleni w Grójcu. Opiekun: dr Ewa Malinowska, recenzent: dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 21.09.2017.

731. Ocena widoków z wybranych szczytów Tatr. Opiekun: dr Wojciech Lewandowski, recenzent: dr hab. Irena Tsermegas, 10.07.2017.

730. Drożność korytarzy ekologicznych dla dużych ssaków (na przykładzie fragmentu pomiędzy parkami krajobrazowymi: Suchedniowsko-Oblęgorskim a Cisowsko-Orłowińskim). Opiekun: dr Alina Gerlée, recenzent: dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW, 21.03.2017.

2016

729. Zmiany użytkowania terenu a stan rezerwatów na przykładzie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego. Opiekun: dr Alina Gerlée, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 29.09.2016.

728. Wpływ zróżnicowanych zawartości materii organicznej i węglanów na wyniki oznaczania składu granulometrycznego metodą sedymentacyjną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego. Opiekun: dr hab. A. Harasimiuk, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 28.07.2016.

727. Określenie zawartości kationów zasadowych w glebie metodą przewodnictwa elektrycznego i innymi metodami (na przykładzie fragmentu Wysoczyzny Ciechanowskiej). Opiekun: dr hab. A. Harasimiuk, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 28.07.2016.

726. Społeczne aspekty rewitalizacji miasta Otwock. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. Małgorzata Durydiwka, 21.07.2016.

725. Przyrodnicze walory turystyczne a ruch turystyczny w Białowieskim Parku Narodowym. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. Małgorzata Durydiwka, 19.05.2016.

724. Kulturowe świadczenia ekosystemowe na przykładzie Parku Morskie Oko w Warszawie. Opiekun: dr I. Szumacher, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 18.04.2016.

2015

723. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz zgodnie z potencjałem środowiska. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 19.11.2015.

722. Historyczne zmiany krajobrazu Doliny Wisły w Warszawie (Mokotów i Wilanów). Opiekun: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, recenzent: dr I. Szumacher, 28.10.2015.

721. Transgraniczny wschodniokarpacki szlak konny jako stymulator zrównoważonego rozwoju regionu. Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. Katarzyna Ostaszewska prof. UW, 28.10.2015.

720. Zarządzanie terenami zieleni w dzielnicy Żoliborz. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. I. Tsermegas, 24.07.2015.

719. Rekreacyjne funkcje zieleni miejskiej na przykładzie Łazienek Królewskich, Pola Mokotowskiego i Lasu Bielańskiego. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. I. Tsermegas, 30.07.2015.

718. Standardy jakości krajobrazu kulturowego wschodniej części Podlasia. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 23.07.2015.

717. Geoekologiczne uwarunkowania lokalizacji wybranych ośrodków prekolumbijskich w Peru na przykładzie Świętej Doliny Inków. Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 9.07.2015.

716. Wdrażanie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do planowania przestrzennego w Polsce. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 15.04.2015.

715.  Rola ogródków działkowych w przestrzeni Mokotowa. Opiekun: dr E. Malinowska., recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 15.04.2015.

714. Konflikty funkcjonalno-przestrzenne związane z występowaniem rezerwatów przyrody w mieście na przykładzie Lasu Kabackiego. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 15.04.2015.

713. Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania obszarów Natura 2000 w gminie Zduny, w świetle dokumentów planistycznych. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 15.04.2015.

2014

712. Wpływ rozbudowy infrastruktury narciarskiej na rozwój regionalny Podhala na tle warunków środowiskowych. Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: prof. dr hab. M. Czerny, 10.12.2014.

711. Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie gminy Białowieża. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. M. Durydiwka, 6.11.2014.

710. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w zachodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Opiekun: dr B. Braun, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 12.11.2014.

709. Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 29.09.2014.

708. Analiza atrakcyjności turystycznej powiatu otwockiego dla potrzeb turystyki rowerowej. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, prof. UW, 29.09.2014.

707. Konflikty przestrzenne i funkcjonalne a proponowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul Orłów Piastowskich w dzielnicy Warszawa Ursus. Opiekun: dr I. Szumacher, recenzent: dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, 22.09.2014.

706. Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w masywie Czerwonych Wierchów. Opiekun: W. Lewandowski. 09.07.2014

705. Potencjał rekreacyjny dzielnicy Ursynów i jego wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego. Opiekun: dr E. Malinowska.

2013

704. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w praktyce planistycznej na przykładzie gminy Izabelin. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 02.07.2013.
703. Sposoby niwelowania negatywnych aspektów klimatu miejskiego na wybranych przykładach. Opiekun: dr J. Wawer recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 29.07.2013.
702. Ocena koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie w kontekście funkcji terenów zieleni miejsciej. Opiekun: dr I. Szumacher recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 22.07.2013.
701. Rola terenów otwartych w funkcjonowaniu i rozwoju Gdańska. Opiekun: dr Marek Zgorzelski recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 27.06.2013.
700. Krajobrazy dźwiękowe Warszawy – struktura i specyfika. Opiekun: dr I. Szumacher recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 20.06.2013.
699. Możliwości rozwoju ekoturystyki w gminie Brok. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 17.09.2013.
698. Walory rekreacyjne dzielnicy Białołęka i ich wykorzystanie. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 17.09.2013.
697. Zrównoważony rozwój dzielnic m.st. Warszawy. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 17.09.2013.
696. Warunki rozwoju turystyki krajoznawczej w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 25.07.2013.
695. Funkcja rekreacyjna wybranych terenów zieleni miasta Pruszków. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 25.07.2013.
694. Atrakcyjność turystyczna Płocka w opinii mieszkańców i turystów. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska prof. UW 26.11.2013.

2012

693. Problemy waloryzacji krajobrazu pod kątem obserwacji ornitologicznych w turystyce. Opiekun: dr W. Lewandowski recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 7.12.2012.
692. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne – istota, cele, sposoby realizacji. Opiekun: dr W. Lewandowski recenzent: dr hab. K. Ostaszewska prof. UW 7.12.2012.
691. Konflikty przestrzenne wynikające z położenia jednostek osadniczych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska 6.11.2012.
690. Wpływ planowanej budowy obwodnicy na funkcję uzdrowiskową i kierunki rozwoju miasta Nałęczów. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska 6.11.2012.
689. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju miasta Otwocka. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska 6.11.2012.
688. Wpływ potencjału przyrodniczego na rozwój województwa lubelskiego. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska 6.11.2012.
687. Funkcje terenów zieleni miejskiej w strukturze przestrzennej miasta Siedlce. Opiekun: dr E. Malinowska recenzent: dr hab. E. Smolska 24.09.2012.
686. Analiza przestrzenna szlaków rowerowych w Województwie Mazowieckim, Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 6.06.2012
685. Ocena stopnia wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju w dokumentach planistycznych województwa mazowieckiego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 8.03.2012
684. Ocena zmian w krajobrazie Rezerwatu Wolica, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 22.02.2012
683.  Percepcja krajobrazu miejskiego na przykładzie dzielnicy Praga Południe, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 19.11.2012
682.  Funkcje parku w przestrzeni miejskiej na przykładzie Ogrodu Saskiego, Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, recenzent: dr I.Szumacher, 12.01.2012

2011

681.  Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego miasta na przykładzie Saskiej Kępy i Starej Sadyby, Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, recenzent: dr I.Szumacher, 15.12.2011
680. Analiza odporności środowiska przyrodniczego na zanieczyszczenie niektórymi metalami ciężkimi w okolicy Stalowej Woli, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 25.11.2011
679.  Ocena naturalności krajobrazu Obniżenia Węgrowskiego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 25.11.2011
678.  Rola terenów zieleni w strukturze przestrzennej Koszalina, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 28.10.2011
677.  Walory rekreacyjne dzielnicy Ursynów i ich wykorzystanie, Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 26.10.2011
676.  Typologia krajobrazu okolic Myszyńca dla potrzeb edukacji ekologicznej, Opiekun: dr S.Kulczyk, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 19.10.2011
675. Identyfikacja i Ocena Systemu Przyrodniczego Dzielnicy Żoliborz, Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, recenzent: dr I.Szumacher, 6.10.2011
674. Walory przyrodnicze dzielnicy Wawer i ich wykorzystanie, Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 5.10.2011
673.  Potencjał przyrodniczy gminy Łomianki i jego wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 29.09.2011
672. Zmiany przestrzenne i funkcjonalne uzdrowiska Rabka-Zdrój od lat 30-tych XX wieku do chwili obecnej, Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. E. Smolska, 19.09.2011
671. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki człowieka w Dolinie Dolnej Narwi, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 19.09.2011
670.  Charakterystyka geoekologiczna parku przypałacowego w Walichnowach, Opiekun: dr I.Szumacher, recenzent: prof. dr hab. A.Richling, 28.07.2011
669. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej, Opiekun: dr B.Braun, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 20.07.2011
668. Geoekologiczne uwarunkowania funkcjonowania schronisk górskich w polskich Karkonoszach, Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 19.07.2011
667. Geoekologiczne funkcje przełęczy górskich na przykładzie Karpat, Opiekun: dr W. Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska, prof.UW, 17.07.2011
666. Turystyczne zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, jako szansa rozwoju dla obszarów wiejskich na przykładzie gminy Brańszczyk, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 30.06.2011
665. Walory wizualne krajobrazu gminy Kiernozia i ich wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 17.03.2011
664. Wpływ Południowej Obwodnicy Warszawy na środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 17.03.2011
663.  Ocena stanu wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w dokumentach strategicznych wybranych gmin województwa mazowieckiego, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 17.03.2011
662. Osiedla zamknięte jako nowy sposób zagospodarowania przestrzeni, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 17.03.2011
661. Praktyczne aspekty waloryzacji krajobrazu na przykładzie gminy Michałowice, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 17.03.2011
660.  Tereny zieleni w dzielnicy Ochota – analiza i ocena, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 10.03.2011
659.  Rola terenów zieleni w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Parku Kępa Potocka w Warszawie, opiekun: dr I. Szumacher, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 28.02.2011

2010

658.  Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania dla powołania Turnickiego Parku Narodowego, Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. E. Smolska, 18.01.2010
657.  Agroturystyka jako kierunek rozwoju przestrzennego gminy Przytyk, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 22.12.2010
656.  Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju przestrzennego gminy Kozienice w kontekście programu Natura 2000, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 22.12.2010
655. Polityka przestrzenna Puław w latach 1960-2010, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. E. Smolska, 22.12.2010
654.  Konflikty przestrzenne wywołane istnieniem obszarów chronionych w przestrzeni miejskiej na przykładzie rezerwatu przyrody „Olszynka Grochowska”, opiekun: dr I. Szumacher, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 16.12.2010
653.  Struktura i funkcjonowanie krajobrazu doliny Wierzbicy na odcinku Srebrna – Stara Biała, Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: , dr hab. E. Smolska, 9.12.2010
652.  System przyrodniczy Ciechanowa, Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 28.10.2010
651.  Problem oceny sezonowej atrakcyjności krajobrazu na przykładzie fragmentu Kampinoskiego Parku Narodowego, Opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 14.09.2010
650. Jednostki przyrodniczo – funkcjonalne na terenie dzielnicy Praga Południe, Opiekun: dr M.Zgorzelski, rezenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 2010-09-27
649.  Zmiany obszarów leśnych i struktury drzewostanu województwa podkarpackiego na przykładzie gminy Jawornik Polski. Opiekun: dr M.Zgorzelski, rezenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 2010-09-27
648.  Jednostki przyrodniczo – funkcjonalne na terenie dzielnicy Białołęki. Opiekun: dr M.Zgorzelski, rezenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 2010-09-27
647. Problemy zagospodarowania byłych poligonów wojskowych na przykładzie Lasów Rembertowsko-Okuniewskich. Opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 2010-09-09
646.  Przyrodnicze i społeczne kryteria wytyczania szlaków konnych. Opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 6.09.2010
645.  Geoekologiczne uwarunkowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w Karkonoskim Parku Narodowym i przy jego granicach. Opiekun: dr M. Zgorzelski, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 25.06.2010
644.  Walory wizualne krajobrazów leśnych północnej części Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: prof. dr hab. A. Richling., 28.06.2010
643.  Analiza funkcjonalności korytarzy ekologicznych Puszczy Kampinoskiej. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: prof. dr hab. A. Richling., 28.06.2010
642.  Potencjał Produktywności Biotycznej Niziny Sępopolskiej oraz ocena jego wykorzystania. Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 25.06.2010
641. Potencjał przyrodniczy dzielnicy Mokotów i jego wykorzystanie, Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 25.06.2010
640.  Zmiany przestrzenne i strukturalne w Kazimierskim Parku Krajobrazowym i ich przyrodnicze konsekwencje, Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 17.06.2010
639.  Społeczno – kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego gmin objętych programem Natura 2000. Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 05.01.2010
638. Zrównoważony rozwój a struktura przestrzenna gminy Radzyń Podlaski, Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 05.01.2010

2009

637. Porównanie rolnictwa ekologicznego Polski i Włoch, opiekun: dr B.Braun, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 29.12.2009
636. Poszukiwanie wzorca krajobrazowo – kulturowego Mazowsza, opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 26.11.2009
635.  Funkcje ekologiczne Lasku na Kole w Warszawie, opiekun: dr I.Szumacher, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 19.11.2009
634. Przestrzenne i funkcjonalne zmiany terenów rekreacyjnych Warszawy. Opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent: dr hab. E.Smolska, 29.10.2009
633. Zmiany środowiska przyrodniczego otoczenia Jeziora Rakutowskiego w świetle analizy osadów jeziornych. Opiekun: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW oraz dr A.Harasimiuk, recenzent: prof. dr hab. A. Richling, 15.10.2009
632. Analiza skuteczności procedury oceny oddziaływania na środowisko w inwestycjach drogowych wpływających na obszary Natura 2000. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: prof. dr hab. A. Richling., 2.07.2009
631. Zastosowanie i ocena walorów wizualnych i krajobrazu w planowaniu przestrzennym na przykładzie wybranych odcinków Doliny Narwi. Opiekun: dr E. Malinowska, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 20.07.2009
630. Rola społeczna parków miejskich w dobie globalizacji, opiekun: dr I. Szumacher, recenzent: prof. dr hab. M. Czerny, 24.06.2009
629. Krajobrazy jaskiniowe Polski – istota, cechy, typologia. opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: prof. dr hab. A. Richling., 22.06.2009
628. Walory przyrodnicze warszawskiego odcinka Wisły, opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 18.06.2009
627. Tereny rekreacjne dzielnicy Bemowo na tle warunków środowiskowych, opiekun: dr W.Lewandowski, recenzent: dr hab. K.Ostaszewska prof. UW., 18.06.2009
626. Waloryzacja przyrodnicza powiatu wyszkowskiego, opiekun: dr E. Malinowska, recenzent dr A. Harasimiuk, 26.02.2009
625. Turystyczne funkcje kieleckich rezerwatów przyrody, opiekun: dr M.Zgorzelski, recenzent dr E. Malinowska, 24.03.2009
624. Naturalizacja krajobrazu jako instrument gospodarowania przestrzenią na przykładzie gminy Czerwonka, opiekun dr A.Harasimiuk, recenzent dr E. Malinowska, 26.02.2009
623. Agroturystyka jako forma zagospodarowania otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego. opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 26.02.2009
622. Realizacja funkcji turystycznej miasta Krakowa. opiekun: dr S. Kulczyk, recenzent dr E. Malinowska. 26.02.2009

2008

621. Turystyka religijna na obszarze południowego Podlasia, opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 1.02.2008
618. Walory turystyczne północno – wschodniej części Roztocza, opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 10.07.2008
617. Walory krajobrazowe i turystyczne Celestynowa i okolic. opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 10.07.2008
616. Rozwój turystyki a ochrona środowiska – konflikty przestrzenne na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego, opiekun: dr S. Kulczyk, recenzent dr E. Malinowska.
615. Ocena zagrożenia środowiska Półwyspu Helskiego, opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 10.07.2008
614.  Funkcje śródmiejskich terenów zielonych na przykładzie wybranych parków w Warszawie. opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr S. Kulczyk, 10.07.2008
613. Przyrodnicze i antropogrniczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Kruszwicy. opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 15.01.2009
612. Wpływ tras komunikacyjnych na środowisko przyrodnicze na przykładzie drogi krajowej nr 8 (odcinek Białystok – Katrynka), opiekun dr E. Malinowska, recenzent dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, 15.01.2009
611. Waloryzacja krajobazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki i rekreacji, opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent prof. dr hab. A. Richling.
610. Korytarze ekologiczne w Bieszczadzkim Parku Narodowym, opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent prof. dr hab. A. Richling.
609. Rola parków w przestrzeni miejskiej – analiza porównawcza na przykładzie Parku Dreszera, Parku Morskie Oko i Pola Mokotowskiego. Opiekun dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, recenzent: dr I.Szumacher
608. Mikrostruktury krajobrazu równin piaszczystych i ich funkcjonowanie na przykładzie okolic Radzynia Podlaskiego. opiekun dr A.Harasimiuk, recenzent prof. dr hab. A. Richling
607. Potencjał turystyczno – rekreacyjny gminy Konstancin – Jeziorna, opiekun dr W. Lewandowski, recenzent prof. dr hab. A. Richling.
606. Turystyka kwalifikowana na górskich obszarach chronionych, opiekun: S. Kulczyk, recenzent dr E. Malinowska
605. Rola parków w przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku Ujazdowskiego. Opiekun dr hab. K.Ostaszewska prof. UW, recenzent: dr I.Szumacher
604. Turystyka krajoznawcza i walory krajobrazowe zachodniego Mazowsza. opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent dr E. Malinowska,
603. Zmiany w przyrodzie Gorczańskiego Parku Narodowego wynikające z realizacjii zaleceń Planu Ochrony, opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent prof. dr hab. A. Richling, 26.06.2008
602. Zabudowa hydrotechniczna Górnej Odry, a powodzie we Wrocławiu, opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent dr E. Malinowska. 19. 06. 2008 r.
601. Funkcje i organizacja wybranych Europejskich Parków Narodowych, opiekun dr M. Zgorzelski, recenzent dr E. Malinowska. 19. 06. 2008 r.
600. Georóżnorodność Parku Narodowego Niżne Tatry, opiekun dr W. Lewandowski, recenzent prof. dr hab. A. Richling. 19. 06. 2008 r.
599. Walory wizualno-krajobrazowe okolic Jezior Raduńskich, opiekun dr E. Malinowska, recenzent prof. dr hab. A. Richling. 31. 03. 2008 r.
598.  Krajobraz i turystyka w Masywie Krywania, opiekun dr W. Lewandowski, recenzent prof. dr hab. A. Richling.
597. Realizacja założeń ekoturystyki w parku narodowym Chirripó w Kostaryce, opiekun dr S. Kulczyk, recenzent prof. dr hab. A. Richling.
596. Struktura krajobrazu basenu środkowego doliny Biebrzy, opiekun dr E. Malinowska, recenzent prof. dr hab. A. Richling. 16.01.2008
595. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania turystyki w masywie Rysów, opiekun dr W. Lewandowski, recenzent prof. A. Richling, 14. 01. 2008 r.

Skip to content