Proseminarium licencjackie „Badania krajobrazowe w ochronie i zarządzaniu zasobami przyrody” rok 2024/25 

Zapraszamy na proseminarium licencjackie „Badania krajobrazowe w ochronie i zarządzaniu zasobami przyrody” prowadzone przez dr Iwonę Szumacher (Zakład Geoekologii).

Rekomendacje (opinie z ankiet):

Na naszym proseminarium:

 • prawidłowo zdefiniujesz problem badawczy i zaplanujesz postępowanie badawczego,
 • poznasz źródła i sposoby pozyskiwania danych,
 • nabędziesz umiejętności opisu wyników i przeprowadzenia dyskusji,
 • poznasz metody prezentacji pracy i uzyskanych wyników,
 • nauczysz się używania fachowej terminologii,
 • przygotujesz pracę pod względem edytorskim,
 • wykonasz pracę poznawczą, aplikacyjną lub metodyczną/badawczą na podstawie przeglądu literatury lub/i badań terenowych,
 • zrealizujesz swoją pasję i zainteresowania!

Szeroki wybór terenu badań pracy licencjackiej:

 • wybrzeża
 • krajobrazy młodoglacjalne
 • krajobrazy staroglacjalne
 • wyżyny i stare góry z pokrywą lessową
 • góry
 • miasta i gminy wiejskie
 • wybrane regiony Europy i świata
 • wybrane obszary chronione – parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i in.

Tematyka pracy licencjackiej może mieć charakter:

 • BADAŃ „CZYSTYCH”, które służą zdobywaniu wiedzy o środowisku i procesach w nim zachodzących; są niezależne od wartości utylitarnych.
 • BADAŃ APLIKACYJNYCH, które służą zdobywaniu umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych (np. gospodarowania zasobami, ochrony środowiska i in.).

Zakres prac licencjackich realizowanych na naszym proseminarium licencjackim obejmuje badania krajobrazowe w ochronie i zarządzaniu zasobami przyrody w skali lokalnej (np. gmina, dzielnica, park narodowy, rezerwat) i regionalnej (np. wybrany region, województwo).

Poniżej prezentujemy kilka propozycji tematów, ale jesteśmy również otwarci na autorskie pomysły projektów badawczych.

Badania krajobrazowe

Jednostki krajobrazowe w dolinie rzecznej. Wyznaczenie z wykorzystaniem Numerycznego Modelu Terenu, ortofotomapy, obrazów w podczerwieni i weryfikacji w terenie.

Potencjał przyrodniczy wybranego miasta/dzielnicy lub jej fragmentu i jego wpływ na zagospodarowanie terenu (np. skarpa w Warszawie albo Płocku, teren sąsiadujący z Lasem Kabackim itp.).

Koncepcja systemu przyrodniczego wybranego miasta (miast) – to może być praca przedstawiająca różne systemy przyrodnicze miast w Polsce i na świecie albo próba stworzenia własnej koncepcji (dobrze byłoby to zrobić dla Płocka).

Miejskie usługi ekosystemowe (na wybranym obszarze np. park, dzielnica, osiedle).

Dostępność polskich parków narodowych lub innych obszarów przyrodniczo cennych dla edukacji przyrodniczej osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niedowidzących), w świetle rozwiązań europejskich i światowych.

Ocena skuteczność ochrony przyrody w parku krajobrazowym (na wybranym przykładzie).

Gleboznawcze badania krajorazowe

Sekwencje gleb na Równinie Łowicko-Błońskiej (profile N-S) na podstawie materiałów archiwalnych i wizytacji w terenie.

Przestrzenne i czasowe zmiany zanieczyszczenia gleb w świetle danych z podsystemu monitoringu gleb – do wyboru dla np. województwa albo terenów położonych np. w sąsiedztwie różnych zespołów miejsko-przemysłowych.

Utrata węgla organicznego w glebie – przyczyny i konsekwencje (na podstawie literatury).

Biotyczne badania krajobrazowe

Wpływ działalności człowieka na wybrany gatunek fauny (praca literaturowa).

Uwarunkowania ochrony bioróżnorodności na wybranym obszarze miejskim – studium przypadku (praca literaturowa z elementami terenowymi)

Uwarunkowania kształtowania się liściastego podszytu monokulturach sosnowych (na wybranym przykładzie).

Zmienność form zbiorowisk roślinnych na obszarach piaszczystych w ok. Warszawy.

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej – analiza aktualizacji unijnej listy gatunków z 2022 r. w kontekście zagrożeń dla przyrody Polski.

Miejsca pracy naszych absolwentów to m.in:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • urzędy administracji gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
 • parki narodowe
 • biura planowania przestrzennego
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
 • firmy turystyczne,
 • placówki oświatowe i naukowe,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • Polska Akademia Nauk,
 • i wiele innych miejsc w kraju i na świecie
Skip to content