Działalność naukowa

O nas – Zespół –  Nauka – Dydaktyka  – Zostań Hydrologiem – Historia

Problematyka badawcza

  • Wdrażanie nowych technik pomiarowych i informatycznych (GIS) do modelowania matematycznego procesów hydrologicznych
  • Testowanie modeli hydrologicznych relacji opady-odpływ w różnych warunkach fizycznogeograficznych zlewni o parametrach przestrzennie skupionych i rozłożonych
  • Testowanie modeli ekohydrologicznych w zlewniach reprezentujących różną skalę przestrzenną i czasową
  • Ochrona zasobów wodnych w zlewniach jeziornych, źródliskowych i bagiennych oraz w strefach ochronnych
  • Limnologia i modelowanie obiegu wody w jeziorach oraz ochrona strefy brzegowej
  • Prognozowanie i retrodykcja procesów hydrologicznych; ocena wpływu zintegrowanego gospodarowania wodą w zlewni
  • Ocena wartości krytycznych dotyczących ilości, jakości i dostępności wody dla człowieka i różnych form jego gospodarczej aktywności w warunkach zrównoważonego rozwoju
  • Ochrona przed suszą i powodzią miast, osiedli – podstawy metodyczne
  • Kartowanie hydrograficzne jako podstawa lokalnego oraz regionalnego planowania i gospodarowania wodą.

Większa część wymienionych kierunków badawczych znajduje odzwierciedlenie w książkach, artykułach, notatkach samodzielnych i zbiorowych.

Skip to content