Proseminarium licencjackie “Funkcjonowanie, ochrona i zarządzanie środowiskiem a jego zmiany globalne” rok 2023/24

Zapraszamy na proseminarium licencjackie “Funkcjonowanie, ochrona i zarządzanie środowiskiem a jego zmiany globalne” prowadzone przez dr hab. Irenę Tsermegas (Zakład Geomorfologii) oraz dr Iwonę Szumacher (Zakład Geoekologii).

Nasze proseminarium to:

 • prawidłowe zdefiniowanie problemu i zaplanowanie postępowania badawczego,
 • rozwiązanie problemu – cenne, choć niekonieczne,
 • źródła i sposoby pozyskiwania danych (umiejętność korzystania z literatury i baz danych),
 • umiejętność dyskusji (prawo do własnego zdania),
 • metody prezentacji koncepcji pracy i uzyskanych wyników,
 • posługiwanie się fachową terminologią,
 • definiowanie zjawisk i procesów,
 • przygotowanie pracy pod wzgl. edytorskim,
 • prace poznawcze, aplikacyjne, metodyczne/badawcze (przeglądowe-literaturowe, terenowe, mieszane),
 • realizowanie pasji!

Szeroki wybór terenu badań pracy licencjackiej:

 • wybrzeża
 • krajobrazy młodoglacjalne
 • krajobrazy staroglacjalne
 • wyżyny i stare góry z pokrywą lessową
 • góry
 • miasta i gminy wiejskie
 • wybrane regiony Europy i świata
 • wybrane obszary chronione – parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i in.

Tematyka pracy licencjackiej może mieć charakter:

 • BADAŃ „CZYSTYCH”, które służą zdobywaniu wiedzy o środowisku i procesach w nim zachodzących; są niezależne od wartości utylitarnych
 • BADAŃ APLIKACYJNYCH, które służą zdobywaniu umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych (np. gospodarowania zasobami, ochrony środowiska i in.)

Zakres pracy na naszym proseminarium licencjackim może obejmować następujące zagadnienia:

⇒ Funkcjonowanie środowiska

Badania komponentów abiotycznych (skały, gleby, wody, klimat) i  biotycznych (rośliny i zwierzęta) – przykładowe tematy prac:

 • Wpływ budowy geologicznej i tektoniki na rzeźbę wybranego obszaru.
 • Buforowość gleb względem kwaśnej depozycji w gminie lub mezoregionie.
 • Gleby na tle środowiska przyrodniczego w gminie lub mezoregionie.
 • Utrata węgla organicznego w glebie – przyczyny i konsekwencje (praca literaturowa).
 • Rola gatunków kluczowych w kształtowaniu środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach z Polski/świata – (praca literaturowa).
 • Wpływ działalności człowieka na populację wybranego gatunku fauny (praca literaturowa).

Badania procesów zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego – przykładowe tematy prac:

 • Rzeźba terenu jako walor/bariera rozwoju obszaru/regionu.
 • Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych (w tym w Polsce).
 • Wpływ tektoniki i struktury geologicznej na rzeźbę i przekształcające ją procesy.
 • Wpływ procesów morfodynamicznych na działalność człowieka.
 • Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego wybranego parku krajobrazowego lub narodowego.
 • Funkcjonowanie rezerwatów przyrody w mieście (wybór miasta dowolny).

⇒ Zmiany środowiska

Przykładowe tematy prac:

 • Przestrzenno-czasowe zmiany użytkowania ziemi na obszarze wybranego fragmentu Niziny Środkowomazowieckiej (lub innego obszaru).
 • Przekształcenia środowiska przyrodniczego obszarów stepowych w skali regionalnej i globalnej.
 • Zmiany środowiska pod wpływem różnych form antropopresji – oddziaływania zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych itp.

⇒ Zagrożenia

Przykładowe tematy prac:

 • Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie przyrody w Unii Europejskiej – analiza najnowszej aktualizacji unijnej listy gatunków z 2022 r. w kontekście zagrożeń dla przyrody Polski.
 • Procesy ekstremalne i zdarzenia katastrofalne w środowisku przyrodniczym.
 • Zagrożenia geomorfologiczne na obszarach krasowych.
 • Topnienie lodów Arktyki – szanse i zagrożenia dla gospodarki człowieka.
 • Zagrożenia środowiska obszarów chronionych (rezerwaty, parki narodowe itp.).
 • Wpływ turystyki na rzeźbę Tatr.
 • Wpływ turystyki na współczesne procesy rzeźbotwórcze w strefie brzegowej wybranej wyspy w Grecji.

⇒ Ochrona środowiska

Przykładowe tematy prac:

 • Unijny Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych – wyzwania ochrony różnorodności biologicznej w UE do 2030 r.
 • Formy ochrony przyrody w danej dzielnicy/mieście/gminie wiejskiej a jakość życia.
 • Rola tablic informacyjnych i ścieżek dydaktycznych w parkach narodowych/krajobrazowych w kształtowaniu świadomości turystów.
 • Atrakcyjność wizualna krajobrazu i jej ochrona.
 • Ochrona przyrody w mieście – miejskie rezerwaty przyrody.

⇒ Zarządzanie środowiskiem

Przykładowe tematy prac:

 • Dostępność polskich parków narodowych lub innych obszarów przyrodniczo cennych dla rekreacji i edukacji przyrodniczej osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niedowidzących), w świetle rozwiązań europejskich i światowych.
 • Ocena skuteczności ochrony przyrody w parku krajobrazowym (na wybranym przykładzie).
 • Usługi ekosystemowe jako narzędzie zarządzania środowiskiem.

Na proseminarium pracę licencjacką można pisać pod opieką pracowników Zakładu Geoekologii lub Zakładu Geomorfologii:

Zakład Geoekologii Zakład Geomorfologii
 • dr hab. Andrzej Harasimiuk
 • dr Alina Gerlée
 • dr Ewa Malinowska
 • dr Agnieszka Sosnowska
 • dr Iwona Szumacher
 • dr Maria Zachwatowicz

Proponowane tematy prac licencjackich:

 • dr hab.Ewa Smolska, prof.UW
 • dr hab. Maciej Dąbski, prof. UW
 • dr hab. Maciej Dłużewski, prof. UW
 • dr Dorota Giriat
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • dr hab. Elżbieta Rojan
 • dr hab. Piotr Szwarczewski
 • dr hab. Irena Tsermegas
 • dr Urszula Zawadzka-Pawlewska

Proponowane tematy prac licencjackich:

Miejsca pracy naszych absolwentów to m.in:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • urzędy administracji gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
 • parki narodowe
 • biura planowania przestrzennego
 • Państwowy Instytut Geologiczny,
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
 • firmy turystyczne,
 • placówki oświatowe i naukowe,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • Polska Akademia Nauk,
 • i wiele innych miejsc w kraju i na świecie

Skip to content