Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

 • współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych,
 • rekonstrukcja dynamiki procesów poprzez analizę zapisu w rzeźbie i osadach,
 • wpływ człowieka na środowisko w pradziejach, czasach historycznych i współcześnie,
 • metale ciężkie w różnych środowiskach sedymentacyjnych,
 • cechy teksturalne osadów fluwialnych,
 • paleogeografia holocenu Mazowsza, Ziemi Sejneńskiej, Ponidzia Pińczowskiego,
 • zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • współczesne procesy morfogenetyczne oraz ich uwarunkowania klimatyczne i strukturalne,
 • wpływ człowieka na rzeźbę i procesy rzeźbotwórcze,
 • katastrofalne procesy rzeźbotwórcze i ich związek z działalnością człowieka,
 • wpływ tektoniki na rzeźbę,
 • współczesne procesy rzeźbotwórcze w strefie peryglacjalnej – geneza gruntów strukturalnych,
 • datowanie lichenometryczne,
 • kopalny zapis plejstoceńskiego środowiska peryglacjalnego,
 • wykorzystanie zdjęć lotniczych do rejestracji kopalnych poligonów mrozowych,
 • proces sortowania rumowiska w profilu podłużnym i jego zapis w cechach strukturalnych i teksturalnych osadów rzecznych (współczesnych i kopalnych),
 • zapis warunków środowiska na powierzchni ziarn kwarcowych
 • współczesne procesy morfogenetyczne,
 • rzeźba obszarów górskich,
 • procesy ekstremalne i zdarzenia katastrofalne w środowisku przyrodniczym.

Badania naukowe pracowników koncentrują się na procesach glacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych, fluwialnych, erozji gleby oraz różnokierunkowej antropopresji. Obszary objęte badaniami to: Polska centralna i północno-wschodnia oraz Tatry, północna Afryka, Grecja, Ukraina, Islandia. Prowadzono również badania na Wyspach Zielonego Przylądka, Spitsbergenie, w Uzbekistanie.

Skip to content