Geoekologia i geomorfologia – studia magisterskie

Zakład Geoekologii i Zakład Geomorfologii zapraszają serdecznie na studia magisterskie na specjalność GEOEKOLOGIA i GEOMORFOLOGIA!

Nauczymy Cię:
✅ analizować strukturę środowiska, wykonywać typologię i regionalizację,
✅ prowadzić badania i oceny środowiska,
✅ stosować zaawansowane metody i techniki badań terenowych i laboratoryjnych,
✅ oceniać i waloryzować potencjał środowiska (np. na potrzeby opracowań planistycznych),
✅ oceniać sposób użytkowania środowiska i prognozować jego zmiany w warunkach antropopresji,
✅ formułować zalecenia dotyczące
➡ zrównoważonego gospodarowania,
➡ rozwiązań prośrodowiskowych,
➡ najlepszych kierunków użytkowania i zagospodarowania,
➡ ochrony przyrody i środowiska,
✅ stosować metody geostatystyki i GIS.
Zdobędziesz też umiejętność:
👉 pracy zespołowej,
👉 planowania i realizacji projektów badawczych,
👉 prezentacji wyników badań.

Jeśli interesują Cię szczególnie zagadnienia geoekologiczne, oto przykładowe tematy badawcze, jakie możesz u nas zrealizować:

💚 Struktura i funkcjonowanie krajobrazu w różnych regionach Polski i świata,
💚 Kształtowanie krajobrazu przyjaznego faunie oraz zagrożenia i ochrona bioróżnorodności,
💚 Wykorzystanie gleb i roślin do indykacji struktury krajobrazu,
💚 Zasobowe i użytkowe potencjały środowiska, ecosystem services (usługi ekosystemowe),
💚 Oceny aktualnego sposobu użytkowania krajobrazu oraz jego zmian w czasie i przestrzeni,
💚 Zastosowanie metod geoekologicznej analizy i oceny krajobrazu w wybranych opracowaniach planistycznych,
💚 Oceny odporności i zagrożenia środowiska,
💚 Ekologiczne i społeczne funkcje terenów zieleni miejskiej,
💚 Wartość estetyczna (atrakcyjność wizualna) krajobrazu.
Konkretne tematy prac magisterskich proponowane przez opiekunów znajdziesz na stronie Zakładu Geoekologii.

Jeśli chciałbyś poszerzać swoją wiedzę o rzeźbie terenu i jej przemianach, to w Zakładzie Geomorfologii możesz zrealizować prace o następującej tematyce:

🤎 Współczesna kartografia geomorfologiczna – zasady sporządzania i wykorzystanie cyfrowych map geomorfologicznych
🤎 Globalne zmiany klimatu a geozagrożenia w strefie brzegowej i na obszarach górskich – jakościowa i ilościowa ocena intensywności współczesnych procesów oraz propozycja zabiegów ochronnych
🤎 Ocena wpływu zmian klimatycznych na rozwój form polodowcowych oraz pery- i paraglacjalnych przekształceń osadów
🤎 Wykorzystanie metod geomorfologicznych i sedymentologicznych do oceny potencjału środowiska przyrodniczego
🤎 Rozwój rzeźby terenu w różnych strefach morfoklimatycznych – badania paleogeograficzne oraz tendencje rozwoju rzeźby w przyszłości
🤎 Geomorfologiczne skutki antropopresji i ich rola w warunkach zmian klimatu
🤎 Erozja gleby i erozja wąwozowa – prowadzenie eksperymentów terenowych do jakościowej i ilościowej oceny procesów morfodynamicznych
🤎 Współczesne procesy eoliczne, pustynnienie, wpływ człowieka na rozwój pól wydmowych, modelowanie procesów eolicznych
🤎 Studia symulacyjne i porównawcze dotyczące przebiegu, natężenia i skutków współczesnych procesów fluwialnych.
Konkretne tematy prac magisterskich proponowane przez opiekunów znajdziesz na stronie Zakładu Geomorfologii.
ZAPRASZAMY!

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w:

🌏 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
🌏 Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym,
🌎 Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska,
🌎 Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
🌎 Państwowym Instytucie Geologicznym,
🌍 placówkach naukowych i oświatowych (szkoły, uczelnie, PAN),
🌍 urzędach administracji (gminnych, powiatowych, wojewódzkich),
🌍 firmach konsultingowych,
🌍 mediach,
🌍 …i w wielu innych, zaskakująco różnorodnych miejscach.
🌍 Wielu podjęło naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych na uczelniach lub w PAN.
O studia magisterskie możesz zapytać kierownika specjalności GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA:
dr hab. Irenę Tsermegas. p. 208, e-mail: argiro@uw.edu.pl
lub innych pracowników Zakładu Geoekologii i Zakładu Geomorfologii.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

Prezentacja o studiach magisterskich na specjalności „Geoekologia i geomorfologia” (pdf)

Skip to content