Zostań Hydrologiem

O nas – Zespół –  Nauka – Dydaktyka  – Zostań Hydrologiem – Historia

Poznaj tajniki obiegu wody!

Z nami nauczysz się badać wodę, prognozować przebieg zjawisk i procesów hydrologicznych w atmosferze i na powierzchni Ziemi, opanujesz narzędzia, które pozwolą Ci modelować jej obieg, poznasz nowoczesne urządzenia i metody pomiarowe przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Poznasz tu ludzi z pasją i nawiążesz kontakty ze specjalistami, które zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej.

Czym zajmuje się hydrolog?

Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami pracującymi w służbie hydro-meteorologicznej (IMGW, Wojsko Polskie), w administracji wodnej (PG „Wody Polskie” i RZGW), w służbach monitoringu i ochrony środowiska  (GDOŚ, RDOŚ, WIOŚ), w administracji różnego szczebla (Ministerstwo Środowiska, Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziały Planowania Przestrzennego), szkołach, uczelniach i instytutach naukowych, w firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz analizą i przetwarzaniem danych przestrzennych, fundacjach i organizacjach związanych z ochroną oraz kształtowaniem środowiska i wielu, wielu innych…

Zapraszamy do zgłębiania tajników wody, zarówno na studiach I stopnia (w ramach proseminarium licencjackiego Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania ilości i jakości zasobów wodnych na ścieżce fizycznogeograficznej), jak i II stopnia na specjalności Hydrologia i Klimatologia.

Woda i powietrze: dwa żywioły jedna specjalność!

Hydrologia i klimatologia. Dwa żywioły - jedna specjalność

Obejrzyj prezentację Specjalności Hydrologia i Klimatologia (zobacz)

Z programem specjalności Hydrologia i Klimatologia możesz zapoznać się tutaj (zobacz)

Kierownikiem specjalności Hydrologia i Klimatologia jest dr Jarosław Suchożebrski

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź nas lub napisz do nas (wyślij e-mail). Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Zakład Hydrologii mieści się w pokojach 125, 124 i 123 (I piętro).

Prace licencjackie i magisterskie nie tylko o wodzie

Prace licencjackie i magisterskie realizowane w Zakładzie Hydrologii dotyczą szerokiej problematyki związanej z wodą, m.in. takich zagadnień jak:

 • Zasoby wód płynących i ich zmienność
 • Zamiany jakości wód powierzchniowych i podziemnych
 • Oceny stanu ekologicznego rzek i jezior, parametry ekologiczne
 • Ochrona zasobów i gospodarowanie wodą na obszarach chronionych
 • Jeziora w sieci „Natura 2000” w Polsce
 • Percepcja rzeki w krajobrazie miasta
 • Wykorzystanie technik GIS w hydrologii
 • Mokradła w parkach narodowych
 • Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmienność odpływu rzek europejskich
 • Powodzie błyskawiczne na terenach zurbanizowanych
 • Rola rzek w rozwoju miast
 • Stan czystości Bałtyku
 • Zielone dachy i ich wpływ na obieg wody w mieście
 • Społeczno-gospodarcze konsekwencje zjawiska El Niño
 • Wpływ różnych dziedzin gospodarki na zasoby wodne
 • Żegluga śródlądowa i jej znaczenie
 • Systemy zaopatrzenia w wodę
 • Wykorzystanie wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną
 • Wykorzystanie zasobów wód geotermalnych w wybranych miejscowościach
 • i inne.

Propozycje tematów (zagadnień) prac licencjackich – rok akademicki 2024/2025

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.

 • Zlewnia Jeziora Powsinkowskiego – rozwój zagospodarowania
 • Przebieg zjawisk lodowych na Jeziorze Włocławskim
 • Warunki hydrologiczne Jeziora Sulejowskiego

dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.

 • Zmiany terminu występowania przepływów maksymalnych (na podstawie danych IMGW)
 • Ewapotranspiracja zlewni leśnej (praca z wykorzystaniem GIS i zobrazowań MODIS)
 • Zasilanie śnieżne w kontekście zmian klimatu (praca przeglądowa)

dr Barbara Nowicka

 • Wpływ zmian klimatu na zjawiska lodowe na wybranym jeziorze
 • Możliwości wykorzystania kamer do identyfikacji zjawisk lodowych na jeziorach (na wybranych przykładach)
 • Przegląd ogólnodostępnych danych dotyczących powodzi opadowych w wybranym regionie Europy

dr Maciej Lenartowicz

 • Porównanie danych opadowych RainGRS z pomiarami naziemnymi w sieci obserwacyjnej IMGW-PIB (praca z wykorzystaniem GIS)
 • Europejski System Informacji o Wodzie (WISE); wady, zalety i przykłady zastosowań
 • Podział hydrograficzny Alp na podstawie WISE (praca z wykorzystaniem GIS)
 • Dostępność informacji/danych o zagrożeniu powodziowym w wybranych krajach członkowskich UE (praca z wykorzystaniem GIS)
 • Ocena przydatności BDOT10k do szacowania wielkości opadu efektywnego (praca z wykorzystaniem GIS)

dr Jarosław Suchożebrski

 • Problemy gospodarowania wodą na wybranym obszarze chronionym (park krajobrazowy, rezerwat itp.) – praca na podstawie literatury (np. planów ochrony)
 • Renaturyzacja rzek (na wybranych przykładach) – praca na podstawie literatury lub własnych badań terenowych
 • Renaturyzacja terenów pokopalnianych (propozycje rozwiązań)
 • Przekształcenia sieci hydrograficznej w wyniku budowy dróg szybkiego ruchu (np. A2, S8 itp.) – praca z wykorzystaniem GIS
 • Wpływ dróg szybkiego ruchu na jakość rzek (na wybranych przykładach) – na podstawie własnych pomiarów terenowych wybranych wskaźników jakości

dr Dariusz Woronko

 • Mokradła jako element rozwoju ekonomicznego
 • Wpływ rolnictwa na cechy jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych
 • Dlaczego “biedni” mają zbyt mało wody, a “bogaci” zużywają jej za dużo?

dr Maksym Łaszewski

 • Cechy fizyczno-chemiczne wód źródeł w wybranym regionie Mazowsza (praca terenowa)
 • Wpływ Stawu Służewieckiego na jakość wód Potoku Służewieckiego (praca terenowa)
 • Ocena przekształcenia antropogenicznego cieków w zlewni Wkry (praca z wykorzystaniem GIS)

Propozycje tematów (zagadnień) prac magisterskich w roku 2023/2024

Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem pracowników Zakładu Hydrologii w latach 1960-2023

Tytuł pracy dyplomowejOpiekunRok obrony
Tempo i potencjał zaniku ursynowskich jezior polodowcowychMaksym Łaszewski2023
Wybrane przykłady przyrodniczych i antropogenicznych oddziaływań na ekosystemy wodneDariusz Woronko2023
Zasoby wodne rzeki Rokicianki (ilość i jakość)Jarosław Suchożebrski2023
Natężenie przepływu Jeziorki w profilu wodowskazowym Piaseczno w latach 1988-2021Jarosław Suchożebrski2023
Zróżnicowanie stężenia biogenów w rzece WelJarosław Suchożebrski2023
Ocena wpływu zmian użytkowania terenu na opad efektywny na przykładzie Berlina, Pragi i WarszawyJarosław Suchożebrski2023
Modelowanie podtopień miejskich na przykładzie ChodzieżyMaciej Lenartowicz2023
Struktura pokrycia terenu w strefie powodzi 500 – letniej w wybranych nadwiślańskich miastachMaciej Lenartowicz2023
Zjawiska lodowe na rzece Bug w profilu Wyszków w latach 1951-2021Barbara Nowicka2023
Developing Effective Flood Risk communication and adaptation strategies using RainGRS System for urban area: WarsawArtur Magnuszewski2023
Ocena cech abiotycznych wybranych zlewni karpackich w kontekście ekologicznymMaksym Łaszewski2023
Ocena uwarunkowań cech fizyczno-chemicznych wody stawów w Parku MoczydłoMaksym Łaszewski2023
Wpływ rolnictwa i osadnictwa wiejskiego na wybrane cechy jakości wód płynących na przykładzie zlewni Bzury, Pilicy i RadomkiMaksym Łaszewski2023
Ocena hydromorfologiczna Utraty jako podstawa propozycji renaturyzacji rzekiJarosław Suchożebrski2022
Wpływ kompozycji i konfiguracji krajobrazu zlewni na stężenia związków azotu w dopływach Bugu i NarwiMaksym Łaszewski2022
Wpływ użytkowania terenu na przestrzenne zróżnicowanie stężenia azotanów w wybranych dopływach Liwca i ŚwidraMaksym Łaszewski2022
Zmiany temperatury wody mórz w obrębie Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Australii i ich konsekwencje ekologiczne na przykładzie rekinówMaksym Łaszewski2022
Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie wewnątrzdobowej dynamiki temperatury wody cieków nizinnychMaksym Łaszewski2022
Zmiany w bilansie wodnym wybranych zlewni alpejskich SzwajcariiDariusz Woronko2022
The impact of flood episodes of the Vistula River onto local environment of Willow-Poplar riparian forest in WarsawDariusz Woronko2022
Obraz powodzi opadowych w polskich miastach w ujęciu mediów internetowych.Barbara Nowicka2022
Ocena zmienności zasobów wodnych wybranych jezior Pojezierza MazurskiegoBarbara Nowicka2022
Analiza strategicznych dokumentów planistycznych wybranych jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim pod względem istotnych problemów gospodarki wodnejMaciej Lenartowicz2022
Porównanie błękitno-zielonej infrastruktury w wybranych dużych miastach PolskiMaciej Lenartowicz2022
Charakterystyka zmienności i zmian temperatury wody powierzchniowej w Morzu Koralowym, a wybielanie Wielkiej Rafy Koralowej w latach 1985-2021Urszula Somorowska2022
Zanieczyszczenie plastikiem wód rzecznych: procesy, zagrożenia i monitoringUrszula Somorowska2022
Zastosowanie zobrazowań Sentinel-1 do badań zjawisk lodowych na Zalewie WiślanymArtur Magnuszewski2022
Rola mokradeł w kształtowaniu klimatu lokalnego na przykładzie Biebrzańskiego Parku NarodowegoDariusz Woronko2021
Sezonowość i wieloletnie zmiany opadów w WarszawieUrszula Somorowska2021
Zmiany struktury sieci rzecznej wybranych rzek dorzecza NarwiUrszula Somorowska2021
Wzrost temperatury powietrza, zanik pokrywy lodowej Grenlandii i wzrost poziomu mórz – najnowsze raporty i wyniki badańMaciej Lenartowicz2021
Analiza porównawcza zagrożenia powodziowego miast na przykładzie Wrocławia i Pragi oraz jego wpływ na zagospodarowanie przestrzenneMaciej Lenartowicz2021
Ocena retencyjności wybranych obszarów bezodpływowych w WarszawieMaciej Lenartowicz2021
Ocena przydatności zobrazowań z satelity Sentinel 2 do wyznaczania zasięgu występowania wód powierzchniowychMaciej Lenartowicz2021
Reakcja zlewni Płonki na opady wywołujące wezbraniaJarosław Suchożebrski2021
Instrumenty prawne w gospodarowaniu wodami na obszarze Kaszubskiego Parku KrajobrazowegoJarosław Suchożebrski2021
Adaptation to urban floods originating from intensive precipitation and sustainable solutions: case study of Warsaw in Poland and Suwon in South KoreaArtur Magnuszewski2021
Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wód płynących w zlewni MogielankiMaksym Łaszewski2020
Zmiany powierzchni wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-WłodawskiegoMaksym Łaszewski2020
Wpływ cech środowiskowych na temperaturę wód rzecznych w okresie zimowym na przykładzie zlewni WkryMaksym Łaszewski2020
Ocena atrakcyjności rzek dla turystyki kwalifikowanej (kajakowej) na przykładzie MazowszaMaksym Łaszewski2020
Wpływ zachmurzenia na kształtowanie temperatury wód płynącychMaksym Łaszewski2020
Wpływ użytkowania terenu na przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie stężenia azotu azotanowego na przykładzie zlewni ŚwidraMaksym Łaszewski2020
Rola torfowisk w systemach retencji powierzchniowych na przykładzie Bagna CałowanieDariusz Woronko2020
Ocena zawartości wybranych związków chemicznych w wodach Jezior OleckichDariusz Woronko2020
Modelowanie formowania się wezbrań w zlewni Kamienicy NawojowskiejMaciej Lenartowicz2020
Wykrywanie otwartej powierzchni wody na zobrazowaniach optycznych Sentinel-2 i Landsat 8 na podstawie teledetekcyjnych wskaźników wodnychMaciej Lenartowicz2020
Ocena atrakcyjności rzeki do turystyki kwalifikowanej (kajakowej) na przykładzie ŁydyniJarosław Suchożebrski2020
Historyczne zmiany zagospodarowania terenów zalewowych prawobrzeżnej WarszawyBarbara Nowicka2020
Ocena przydatności sonaru bocznego do określenia struktury roślinności podwodnej Jeziora BiałegoBarbara Nowicka2020
Bilans biogenów Jeziora WłocławskiegoMaciej Lenartowicz2020
Zastosowanie zobrazowań Sentinel-1 SAR do oceny pokrywy lodowej Jeziora ZegrzyńskiegoArtur Magnuszewski2020
Zmiany hydrograficzne mokradeł w zlewni JeziorkiDariusz Woronko2020
Ocena rzeki Świder pod kątem przydatności turystycznej w OtwockuDariusz Woronko2020
Ocena dostawy ładunków związków biogennych do Morza Bałtyckiego z wybranych dorzeczy PolskiArtur Magnuszewski2019
Kształtowanie się wybrzeży Morza Bałtyckiego na przykładzie Klifu OrłowskiegoJarosław Suchożebrski2019
Zasoby wodne gminy Brudzeń DużyJarosław Suchożebrski2019
Metody badania roślinności wodnej w strefie litoraluBarbara Nowicka2019
Przebieg powodzi i ich opis w mediach na przykładzie Nowego Sącza w lipcu 2001 roku oraz w maju 2010Barbara Nowicka2019
Charakterystyka limnologiczna jeziora WigryDariusz Woronko2019
Przebieg niżówek rzeki Liwiec i ich związek ze wskaźnikami teledetekcyjnymiUrszula Somorowska2019
Ustrój hydrologiczny rzeki WkryUrszula Somorowska2019
Przygotowanie planu rekultywacji zbiornika wodnego na przykładzie Stawu KoziorożcaArtur Magnuszewski2019
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymiArtur Magnuszewski2019
Możliwości formowania się spływu powierzchniowego w WarszawieMaciej Lenartowicz2019
Ocena przewidywania, detekcji i zapobiegania pożarom lasów w KanadzieMaciej Lenartowicz2019
Zagospodarowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią na przykładzie wybranych miast i wsiMaciej Lenartowicz2019
Wstępna ocena przydatności wybranych zobrazowań satelitarnych do wyznaczania zasięgu wód powierzchniowychMaciej Lenartowicz2019
Problemy gospodarki wodnej gminy Brudzeń DużyMaciej Lenartowicz2019
Ocena ekspozycji Warszawy na powodzie miejskieMaciej Lenartowicz2019
Zmiany jakości wody Wisły poniżej WarszawyMaciej Lenartowicz2019
Powodzie błyskawiczne w WarszawieDariusz Woronko2018
Metody badania roślinności wodnej w strefie litoraluBarbara Nowicka2018
Historyczne zmiany zagospodarowania terenów zalewowych lewobrzeżnej WarszawyBarbara Nowicka2018
Parametry ekologiczne wód płynących w zlewni UtratyUrszula Somorowska2018
Wpływ zmienności i zaburzeń cyrkulacji termohalinowej na klimat wybranych regionów przybrzeżnych Północnego AtlantykuMaciej Lenartowicz2018
Synoptyczne uwarunkowania wezbrań wielkich na Dunajcu w Nowym Sączu w latach 1991-2015Bożena Kicińska i Maciej Lenartowicz2018
Hydrografia międzyrzecza Wisły i NarwiMaciej Lenartowicz2018
Dynamika zwierciadła wód podziemnych w północno-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego i otulinyMaciej Lenartowicz2018
Formowanie się przepływów charakterystycznych Bugu w profilu wodowskazowym Wyszków w latach 1959 – 2015Artur Magnuszewski2018
Zastosowanie modelu hydrodynamicznego do oceny wpływu roślinności na przepustowość hydrauliczną koryta Rzeki PilicyArtur Magnuszewski2018
Wpływ antropopresji na odporność jeziora na przykładzie Jeziora DadajBarbara Nowicka2018
Zmiany jakości wody rzeki Utraty na przestrzeni lat 1991-2014Maciej Lenartowicz2017
Zasoby wody w ujęciu globalnymArtur Magnuszewski2017
Porównanie jezior tatrzańskich położonych na różnych wysokościach w polskich Tatrach WysokichMaciej Lenartowicz2017
Wody brachiczne: cechy hydrochemiczne, warunki i przykłady występowaniaDariusz Woronko i Aneta Afelt2017
Ochrona i zagrożenia jezior Pojezierza Łęczyńsko-WłodawskiegoBarbara Nowicka2017
Charakterystyka Jezior WdzydzkichBarbara Nowicka2017
Przepływy rzeki Rawki w zmiennych warunkach zasilania opademUrszula Somorowska2017
Zarządzanie zasobami wodnymi w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w PłockuJarosław Suchożebrski2017
Charakterystyka rzek i potoków górskichMaciej Lenartowicz2017
Stan czystości rzeki WkraMaciej Lenartowicz2017
Powodzie błyskawiczne w wybranych gminach aglomeracji warszawskiejJarosław Suchożebrski2017
Charakterystyka zlewni Jeziora StudaDariusz Woronko2017
Funkcjonowanie cieku – Kanału Bródnowskiego na terenie zurbanizowanym oraz jego warunki hydrograficzneDariusz Woronko2017
Wpływ wymiany atmosferycznej na zasoby jeziora NiesłyszBarbara Nowicka2017
Zagospodarowanie i warunki hydrologiczne zlewni rzeki BeniaminówkiArtur Magnuszewski2017
Określenie zmian zasobów wodnych Wisły i jej dopływów oraz zasobów dyspozycyjnych w obliczu możliwych zmian klimatycznychArtur Magnuszewski2017
Walory turystyczne Wisły w Warszawie z perspektywy mieszkańców miastaDariusz Woronko2017
Dynamika hydrologiczna strefy wododziałowej źródliskowej zlewni ŁynyDariusz Woronko2017
Rola strefy brzegowej w ochronie jeziora NiesłyszDariusz Woronko2017
Przemiany warunków hydrologicznych w dolinie Narwi poniżej zapory w DębemArtur Magnuszewski i Aneta Afelt2017
Wpływ rzeki Łydyni na rozwój CiechanowaJarosław Suchożebrski2017
Zastosowanie danych satelitarnych GRACE w ocenie obszarowej retencji na przykładzie dużej zlewniUrszula Somorowska2017
Zmiany warunków obiegu wody w zlewni WkryJarosław Suchożebrski2017
Wpływ działalności człowieka na przekształcenia rzeki Białej w BiałymstokuDariusz Woronko i Mateusz Grygoruk2017
Wpływ obszarów zurbanizowanych na sieć hydrograficznąMaciej Lenartowicz2017
Stan ekologiczny wód podziemnych w gminie WiązownaDariusz Woronko2016
Zrównoważone gospodarowanie wodą opadową na obszarach miejskichBarbara Nowicka2016
Sezonowa i wieloletnia zmienność przepływu rzeki Jeziorki w profilu PiasecznoUrszula Somorowska2016
Zagospodarowanie zlewni Rządzy i jej warunki hydrologiczneDariusz Woronko2016
Zmiany w strukturze hydrograficznej w okolicach Jeziora ZegrzyńskiegoBarbara Nowicka2016
Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na warunki odpływu w zlewni PisiJarosław Suchożebrski2016
Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej na przykładzie PyrzycJarosław Suchożebrski2016
Ochrona i zagrożenia zbiorników wodnych na obszarach prawnie chronionych w PolsceDariusz Woronko2016
Zagospodarowanie obiektów hydrologicznych gminy WieliszewJarosław Suchożebrski2016
Zmiany jakości wód Liwca w latach 1990-2014Jarosław Suchożebrski2016
Charakterystyka i zastosowanie wybranych modeli powodziowychDariusz Woronko2016
Warszawiak z wodą w kieszeni. Fenomen konsumpcji wód butelkowanychAneta Afelt2016
Zagospodarowanie obszarów zagrożonych powodzią na przykładzie prawobrzeżnej WarszawyBarbara Nowicka2016
Wykorzystanie zasobów wodnych w powiecie otwockimJarosław Suchożebrski2016
Aktualny stan oraz prawne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju małych elektrowni wodnych w PolsceAneta Afelt2016
Zagospodarowanie i ochrona mokradeł na Pojezierzu GostynińskimDariusz Woronko2015
Wpływ zagospodarowania zlewni jezior przybrzeżnych na stan jakości wód w jeziorachBarbara Nowicka2015
Mokradła w polskich parkach narodowychDariusz Woronko2015
Zagospodarowanie zlewni Brzeźnicy i jej warunki hydrologiczneBarbara Nowicka2015
Wpływ działalności człowieka na zmiany hydrograficzne w zlewni OsławyDariusz Woronko2015
Zmiany zanieczyszczeń Bzury i jej głównych dopływów (od źródła do ujścia Rawki) w latach 1992-2009Jarosław Suchożebrski2015
Zmiany form korytowych i koryta w ujściowym odcinku BuguJarosław Suchożebrski2015
Obieg wody na mokradłach nizinnych na przykładzie Doliny BiebrzyDariusz Woronko2015
Adaptacja metody URS do oceny stanu hydromorfologicznego cieków WarszawyJarosław Suchożebrski2015
Zlodzenie środkowej Wisły: warunki formowania i przebiegAneta Afelt2015
Zagospodarowanie Doliny Dobrzykowsko-Iłowskiej a zagrożenie powodzioweAneta Afelt2015
Sposoby ograniczenia zagrożenia powodziowego na obszarach zurbanizowanych (na przykładzie Warszawy)Jarosław Suchożebrski2015
Wykorzystanie turystyczne i rewitalizacja sztucznych zbiorników wodnychJarosław Suchożebrski2015
Retencyjność zbiorników w Polsce na tle wybranych krajów Europy i świataJarosław Suchożebrski2015
Cele, metody oraz efektywność renaturyzacji rzek na wybranych przykładachDariusz Woronko2015
Wieloletnia zmienność elementów bilansu wodnego w zlewni Liwca po profil ZaliwieUrszula Somorowska2014
Wpływ retencji powierzchniowej na formowanie się odpływu  rzecznegoDariusz Woronko2014
Zmiany warunków odpływu powierzchniowego w dorzeczu dolnego Bugu w XIX-XXI w.Jarosław Suchożebrski2014
Wpływ zanieczyszczeń wód morskich na faunę na przykładzie orekUrszula Somorowska2014
Stan ekologiczny wód wybranych rzek w zlewni Pilicy, w województwie łódzkimUrszula Somorowska2014
Glinianki w krajobrazie WarszawyAneta Afelt2014
Wpływ polskiego rolnictwa na jakość wód Bałtyku w aspekcie dostawy biogenówUrszula Somorowska2014
Poldery jako element ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie Żuław WiślanychDariusz Woronko2014
Wpływ konwencjonalnych elektrowni na wody powierzchniowe PolskiJarosław Suchożebrski2014
Powodzie błyskawiczne na terenach zurbanizowanychJarosław Suchożebrski2014
Przepuszczalność powierzchniowa utworów młodoglacjalnych – na przykładzie zlewni źródeł ŁynyAneta Afelt2014
Ochrona przeciwpowodziowa w bezpośredniej zlewni regionu wodnego Środkowej WisłyDariusz Woronko2014
Wykorzystanie energii geotermalnej w projektowaniu miasta SkierniewiceJarosław Suchożebrski2014
Ustrój termiczny oraz elementy bilansu cieplnego rzeki na przykładzie dolnego ŚwidraUrszula Somorowska2014
Społeczna percepcja małych cieków miejskich na przykładzie Potoku SłużewieckiegoAneta Afelt2014
Wielkie obszary bezodpływowe na świecie. Charakterystyka regionalnaAneta Afelt2014
Charakterystyka, przyczyny i skutki niżówek Wisły w WarszawieBarbara Nowicka2014
Renaturyzacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych w Polsce i na świecieJarosław Suchożebrski2014
Zmienność przepływów wybranych rzek zlewiska Morza Bałtyckiego w latach 1951-2009 na przykładzie Odry, Niemna i KemijokiUrszula Somorowska2014
Przyczyny i hydrologiczne skutki degradacji torfowisk w PolsceDariusz Woronko2014
Wpływ górnictwa odkrywkowego na zasoby wody na wybranych przykładach kopalni węgla brunatnego w zlewni Nysy ŁużyckiejJarosław Suchożebrski2014
Wieloletnia i sezonowa zmienność ewapotranspiracji w zlewni ŁasicyUrszula Somorowska2013
Wpływ torfowisk dolinnych na zdolności retencyjne zlewni rzecznejDariusz Woronko2013
Modelowanie hydrologiczne w Systemach Informacji GeograficznejMaciej Lenartowicz2013
Rozwój melioracji w Puszczy KampinoskiejMaciej Lenartowicz2013
Zagrożenie powodziowe PułtuskaArtur Magnuszewski2013
Długoterminowe zmiany jakości wód rzeki NarewMaciej Lenartowicz2013
Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej w NorwegiiDariusz Woronko2013
Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych na przykładzie WarszawyMaciej Lenartowicz2013
Budowle hydrotechniczne w Borach TucholskichBarbara Nowicka2013
Wpływ bobrów na bezpieczeństwo wałów przeciwpowodziowych Wisły na odcinku Wyszogród – PłockJarosław Suchożebrski2013
Od degradacji do renaturyzacji: współczesne zagospodarowanie wód powierzchniowych na obszarach poprzemysłowych (przykład Pisi-Gągoliny w Żyrardowie)Aneta Afelt2013
Zmiany zagospodarowania Jeziora ZegrzyńskiegoArtur Magnuszewski2013
Rola HELCOM w ograniczaniu eutrofizacji Morza BałtyckiegoUrszula Somorowska2013
Wykorzystanie pochodnych cyfrowego modelu terenu w analizie formowania się odpływu ze zlewni LiwcaUrszula Somorowska2013
Metody oceny stanu ekologicznego jeziorBarbara Nowicka2013
Metody prognoz hydrologicznych w PolsceMaciej Lenartowicz2013
Korzyści i zagrożenia wynikające z zagospodarowania doliny rzeki MieniBarbara Nowicka2013
Wpływ stopnia wodnego na warunki hydrologiczne rzeki aluwialnej na przykładzie Wisły na odcinku Włocławek – ToruńBarbara Nowicka2013
Zakwity wód w jeziorach Polski: przyczyny, skutki, monitoringBarbara Nowicka2013
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmienność odpływu rzek europejskichAneta Afelt2013
Powodzie monsunowe w AzjiAneta Afelt2013
Metody oceny kosztów powodziJarosław Suchożebrski2013
Analiza przestrzenno czasowej dynamiki NDVI wywołanej zmianami środowiska na obszarze bagien Biebrzanskich w Polsce z zastosowaniem danych teledetekcyjnych oraz hydrodynamicznego modeluArtur Magnuszewski2013
Rola systemu przewodów krasowych w przewodzeniu wód podziemnych w wapiennych wodonoścachAneta Afelt2012
Analiza wezbrań w Karpatach ZachodnichBarbara Nowicka2012
Zjawiska lodowe na BuguJarosław Suchożebrski2012
Problem renaturyzacji miejskiej sieci rzecznej na przykładzie LondynuAneta Afelt2012
Zmienność i zmiany pokrywy śnieżnej w zlewni PożaryMaciej Lenartowicz2012
Udział opadów śniegu w strukturze zasilania atmosferycznego zlewni rzeki Ter (Katalonia, północna Hiszpania)Aneta Afelt2012
Charakterystyka wybranych delt rzecznych w zlewisku Morza BałtyckiegoUrszula Somorowska2012
Zmiany jakości wody Dolnej Narwi w latach 1990-2010Jarosław Suchożebrski2012
Temperatura wód rzecznych: procesy, dynamika, znaczenieUrszula Somorowska2012
Ochrona obszarów wodno-błotnych Gorczańskiego Parku NarodowegoJarosław Suchożebrski2012
Wpływ szaty roślinnej na przebieg procesu ewapotranspiracji w zlewni NurcaUrszula Somorowska2012
Zanieczyszczenie azotanami wód podziemnych w PolsceArtur Magnuszewski2012
Zagrożenie powodziowe na terenie m. st. WarszawyArtur Magnuszewski2012
Funkcje hydrologiczne Kanału BródnowskiegoDariusz Woronko2012
Zmiennośc opadów atmosferycznych w zlewni “Pożary”Maciej Lenartowicz2011
Wpływ zielonych dachów na krążenie wodyUrszula Somorowska2011
Procesy sedymentacji w Jeziorze ZegrzyńskimArtur Magnuszewski2011
Przegląd metod oznaczania „wieku” wód podziemnychAneta Afelt2011
Rola zagłębień bezodpływowych w obiegu wody i biogenów w zlewni ŁasicyMaciej Lenartowicz2011
Warunki odpływu w ujściowym odcinku BzuryBarbara Nowicka2011
Wody mineralne, ich wykorzystanie i ochronaJarosław Suchożebrski2011
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego brzegów Wisły w WarszawieAneta Afelt2011
Termika osadów dennych Jeziora OstrowiteBarbara Nowicka2011
Przyczyny i skutki zagrożenia pożarowego lasów KPNMałgorzata Gutry-Korycka2011
Warunki hydrologiczne Kanału ŻerańskiegoArtur Magnuszewski2011
Ocena zmienności zasilania podziemnego rzeki LiwiecUrszula Somorowska2011
Funkcjonowanie zbiornika zaporowego przed i podczas przechodzenia fali wezbraniowejAneta Afelt2011
Ustrój termiczny wód w zlewni Rybiego PotokuMałgorzata Gutry-Korycka2011
Hydrologiczna rola zagłębień bezodpływowych w zlewni Zbrzycy po dopływ KulawyBarbara Nowicka2011
Charakterystyka i zmiany hydrologiczne starorzeczy prawego brzegu Wisły od ujścia Wieprza do ujścia WilgiDariusz Woronko2011
Zbiorniki wodne w gminie StarachowiceJarosław Suchożebrski2011
Ocena parowania terenowego w zlewni nizinnej na przykładzie zlewni BzuryUrszula Somorowska2010
Obieg wody w zlewni Jarcewskiej StrugiBarbara Nowicka2010
Wpływ antropopresji na obieg wody w zlewni JeziorkiMaciej Lenartowicz2010
Ekologiczna ocena rzek MazowszaJarosław Suchożebrski2010
Gospodarowanie wodą na obszarze wybranych parków narodowychBarbara Nowicka2010
Rodzaje melioracji wodnych – teoria i praktykaJarosław Suchożebrski2010
Systemy zaopatrzenia w wodę wybranych miast MazowszaJarosław Suchożebrski2010
Zmiany obiegu wody w zlewni torfowiska Długie BagnoDariusz Woronko2010
Metody oceny stanu ekologicznego rzekJarosław Suchożebrski2010
Wpływ ciśnienia atmosferycznego na wahania zwierciadła wód podziemnych w stacji bazowej ZintegrowanegoMaciej Lenartowicz2010
Morskie Obszary Chronione na świecieAneta Afelt2010
Metody badań współczynnika filtracji w strefie saturacjiAneta Afelt2010
Interakcje wd podziemnych i powierzchniowych w zlewni ŁasicyMaciej Lenartowicz2010
Wpływ Wisły na rozwój osadnictwa na przykładzie Góry kalwarii i WilanowaBarbara Nowicka2010
Zmiany zlodzenia Oceanu Arktycznego szanse i zagrożeniaArtur Magnuszewski2010
Zmienność odpływu i rumowiska wleczonego w dorzeczu górnej ŁynyAneta Afelt2010
Ekohydrologiczna rola niżówek w rzekachDariusz Woronko2010
Ochrona źródeł w PolsceAneta Afelt2009
Wpływ rodzaju szaty roślinnej na proces ewapotranspiracjiUrszula Somorowska2009
Zmiany obiegu wody w zlewni Potoku BielańskiegoJarosław Suchożebrski2009
Percepcja powodzi w gminie ŁomiankiArtur Magnuszewski2009
Zróżnicowanie topologiczne i regionalne torfowisk wysokich w PolsceDariusz Woronko2009
Wpływ elektrowni wodnych na ustrój rzeczny na przykładzie rzeki TennesseeArtur Magnuszewski2009
Zasoby wodne a rozwój miasta BydgoszczBarbara Nowicka2009
Wpływ rozwoju gospodarczego na dopływ biogenów do Bałtyku z wybranych zlewni rzek PrzymorzaArtur Magnuszewski2009
Znaczenie przepławek dla migracji ryb na przykładzie stopni Dębe i WłocławekArtur Magnuszewski2009
Obieg wody w zlewni torfowiska Całowanie i jego ochronaDariusz Woronko2009
Problemy gospodarowania wodą w Dorzeczu Środkowej WisłyJarosław Suchożebrski2009
Ustrój termiczny źródeł Skarpy WarszawskiejJarosław Suchożebrski2009
Sposób funkcjonowania kaskady zbiorników zaporowych na przykładzie rzeki SołyArtur Magnuszewski2009
Problemy związane z wdrażaniem sieci Natura 2000 w PolsceDariusz Woronko2009
Jeziora w sieci “Natura 2000” w PolsceMaciej Lenartowicz2009
Mokradła KPN i ich rola hydrologicznaDariusz Woronko2009
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami na przykładzie wybranych gmin w PolsceJarosław Suchożebrski2009
Żegluga śródlądowa w Europie i jej znaczenieArtur Magnuszewski2008
Zróżnicowanie hydrologiczne torfowisk w SudetachDariusz Woronko2008
Zagrożenia i ochrona wód podziemnychUrszula Somorowska2008
Obieg materii w jeziorach lobeliowych sandru BrdyBarbara Nowicka2008
El Nino: mechanizm, występowanie, konsekwencje hydrologiczneAneta Afelt2008
Rola zasilania śnieżnego w odpływie rzek nizinnychUrszula Somorowska2008
Hydrologiczna i geochemiczna rola starorzeczy Wisły w WarszawieJarosław Suchożebrski2008
Obronna rola rzek, jezior i bagien w epoce średniowieczaBarbara Nowicka2008
Koncepcja, walory hydrologiczne Parku Krajobrazowego im. “Książąt Mazowieckich” (dolina łęgowa Wisły od ujścia Bzury do Kępy Ośnickiej)Maciej Lenartowicz2008
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zjawiska El Nino w PeruAneta Afelt2008
Obszary bagienne w sieci Natura 2000 w PolsceMaciej Lenartowicz2008
Problemy gospodarowania wodą w Dorzeczu Górnej WisłyJarosław Suchożebrski2008
Wpływ zrzutów wody z elektrowni cieplnych na ustrój hydrologiczny rzekiArtur Magnuszewski2008
Woda w krajobrazie miejskimAneta Afelt2008
Metody renaturyzacji mokradełDariusz Woronko2008
Zasoby wodne a rozwój miastUrszula Somorowska2008
Wody artezyjskie warunki występowania, przykłady basenów, wykorzystanieAneta Afelt2007
Opady pionowe – geneza, ocena ilościowa i jakościowaMałgorzata Gutry-Korycka2007
Metody szacowania strat powodziowychArtur Magnuszewski2007
Gospodarowanie wodą w strefie suchej (na przykładzie Doliny Rzeki Dra w Maroko)Jarosław Suchożebrski2007
Rola wody w rozwoju KrakowaDariusz Woronko2007
Wykorzystanie zdjęć hiperspektralnych w hydrologiiArtur Magnuszewski2007
Kształtowanie zagospodarowania prze-strzennego dolin rzek nizinnych w aspekcie przeciwpowodziowymAneta Afelt2007
Kanały śródlądowe Polski. Ich historia i funkcjeJarosław Suchożebrski2007
Rola terenów zielonych w obiegu wody w obszarach zurbanizowanychBarbara Nowicka2007
Przemarzanie gruntów-skutki hydrologiczneBarbara Nowicka2007
Stan i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych w PolsceAneta Afelt2007
System zaopatrzenia Warszawy w wodęJarosław Suchożebrski2007
Broń chemiczna-niebezpieczne zanieczyszczenia BałtykuArtur Magnuszewski2007
Rola opadów poziomych w obiegu wodyMałgorzata Gutry-Korycka2007
Straty ekologiczne spowodowane zanieczyszczeniem wód powierzchniowychMaciej Lenartowicz2007
Starożytne systemy zaopatrzenia w wodę w zlewisku Morza ŚródziemnegoAneta Afelt2007
Metody oceny zasilania podziemnego rzekUrszula Somorowska2007
Budowa Tamy Trzech Przełomów i przesiedlenia w dolinie JangcyArtur Magnuszewski2007
Starożytne systemy zaopatrzenia w wodę w AzjiAneta Afelt2007
Charakterystyka hydrologiczna rezerwatu Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana KobendzyAneta Afelt2007
Rola źródeł w kulturze materialnejAneta Afelt2007
Fiordy europejskie – ich charakterystyka i obieg wody.Dariusz Woronko2007
Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w wieloleciu 1951-2000Urszula Somorowska2007
Analiza i przyczyny niżówek rzek nizinnychUrszula Somorowska2007
Warunki występowania i ochrona źródeł na RoztoczuMaciej Lenartowicz2007
Charakterystyka ustroju hydrologicznego Jeziora ZegrzyńskiegoArtur Magnuszewski2007
Górskie jeziora EuropyMaciej Lenartowicz2006
Jeziora lobeliowe Charakterystyka, zagrożenia, formy ochronyBarbara Nowicka2006
Charakterystyka i ocena wód geotermalnych Polski i WłochMałgorzata Gutry-Korycka2006
Typy wybrzeży Morza BałtyckiegoArtur Magnuszewski2006
Zmiany jakości wód powierzchniowych na mazowszuMaciej Lenartowicz2006
Zasoby wodne i zaopatrzenie w wodę gminy RaszynJarosław Suchożebrski2006
Szlaki wodne Polski Północno-Wschodniej i ich wykorzystanie turystyczneBarbara Nowicka2006
Powodzie wybranych regionów EuropyBarbara Nowicka2006
Typy wezbrań i powodzi rzek świata i ich skutkiUrszula Somorowska2006
Źródła Suwalskiego Parku KrajobrazowegoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2006
Rozwój kartowania hydrograficznego i jego rola w ocenie obiegu wodyAneta Afelt2006
Drogi wodne EuropyArtur Magnuszewski2006
Woda jako przyczyna międzynarodowych konfliktówJarosław Suchożebrski2006
Koncepcja, walory hydrologiczne Parku Krajobrazowego im. “Książąt Mazowieckich” (dolina łęgowa Wisły od ujścia Narwi do ujścia Bzury)Maciej Lenartowicz2006
Wpływ rzeki na rozwój miasta (na przykładzie Gdańska)Barbara Nowicka2006
Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Wiktorii w AfryceAneta Afelt2006
Współczesne i tradycyjne systemy nawadnianiaJarosław Suchożebrski2006
Wymiana wód między Bałtykiem a Morzem PółnocnymArtur Magnuszewski2006
Ocena zasilania opadem atmosferycznym dorzecza ŁasicyUrszula Somorowska2006
Metody oceny susz hydrologicznychUrszula Somorowska2006
Zmiany ustroju hydrologicznego Potoku SłużewieckiegoBarbara Nowicka2006
Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola hydrologicznaArtur Magnuszewski2006
Zasoby i zaopatrzenie w wodę gminy NadarzynJarosław Suchożebrski2006
Energetyka wodna w PolsceJarosław Suchożebrski2006
Obieg wody w Napiwodzkim Węźle WodnymMałgorzata Gutry-Korycka2005
Transformacja fali wezbraniowej Wisły od ujścia Pilicy do ujścia NarwiMałgorzata Gutry-Korycka2005
Procesy samooczyszczania rzekJarosław Suchożebrski2005
Zasoby wodne i zaopatrzenie w wodę gminy MichałowiceJarosław Suchożebrski2005
Charakterystyka hydrograficzna górnej RaszynkiElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Parametry jakości wód powierzchniowych według nowych norm (rzeki, jeziora)Maciej Lenartowicz2005
Dynamika freatycznych wód podziemnych w dorzeczu ŁasicyUrszula Somorowska2005
Wpływ zapory w Mylofie na ustrój hydrologiczny rzeki BrdyBarbara Nowicka2005
Bilans wodny jeziora Hańcza 1981-1995Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Wymiana pozioma wody w jeiorach Strugi Siedmiu JeziorBarbara Nowicka2005
Parametry ilościowego zużycia wody w miastachJarosław Suchożebrski2005
Wpływ bobrów na funkcjonowanie obiektów hydrograficznychElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Warunki hydrologiczne Parku Narodowego “Ujście Warty”Barbara Nowicka2005
Przegląd matod modelowania transformacji fali wezbraniowejArtur Magnuszewski2005
Charakterystyka rzek PodlasiaElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Falowanie wiatrowe w zbiornikach śródlądowychArtur Magnuszewski2005
Zasięg zalewów dolinowych Wisły w gorsecie warszawskimArtur Magnuszewski2005
Uwarunkowania termiczne obiegu wody w zlewni Doliny Pańszczyca w Tatrach WysokichMałgorzata Gutry-Korycka2005
Modelowanie formowania się spływu powierzchniowego na podstawie cyfrowej mapy terenuArtur Magnuszewski2004
Piętrowość obiegu wody w obszarach górskichMałgorzata Gutry-Korycka2004
Źródła Garbu Pińczowskiego (na odcinku Pińczów – Bogucice)Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2004
Typy ujęć wód i ich wpływ na środowisko przyrodniczeMałgorzata Gutry-Korycka2004
Rola hydrologiczna i geochemiczna strefy litoralnej jezioraElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2004
Typologia i klasyfikacja bagien i mokradełMałgorzata Gutry-Korycka2004
Wpływ morfogenezy jezior na ich cechy morfometryczneBarbara Nowicka2004
Wpływ miasta Legionowo na przeobrażenia obiegu wody w strefie podmiejskiej WarszawyJarosław Suchożebrski2004
Wpływ urządzeń piętrzących na ustrój rzek i jeziorArtur Magnuszewski2004
Rola osadów dennych jezior w procesach hydrologicznychBarbara Nowicka2004
Renaturyzacja i ochrona dolin rzecznychJarosław Suchożebrski2004
Walory przyrodnicze uzdrowiska NałęczówArtur Magnuszewski2004
Osady denne Jeziora Włocławskiego (Nagroda Zw. Miast Nadwiślańskich)Artur Magnuszewski2004
Zbiorniki retencyjne do celów rolniczych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodniczeJarosław Suchożebrski2004
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenieJarosław Suchożebrski2004
Rola gospodarki stawowej w obiegu wody (małej retencji)Barbara Nowicka2004
Rola zasilania śnieżnego ustroju rzek nizinnychUrszula Somorowska2004
Cechy hydrologiczne i hydrochemiczne starorzeczyMałgorzata Gutry-Korycka2003
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Cichej – jednego ze źródłowych potoków UjsołyElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Charakterystyka hydrograficzna potoku Urwisko (Beskid Żywiecki)Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Gospodarka wodna obszarów lessowychMałgorzata Gutry-Korycka2003
Wpływ miasta na obieg wodyJarosław Suchożebrski2003
Ustroje wodne rzek polskich w klasyfikacji PardéElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Dynamika wód podziemnych w dorzeczu ŁasicyUrszula Somorowska2003
Termika jeziora WigryElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Danielki (Beskid Żywiecki)Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Procesy degradacji jeziorBarbara Nowicka2003
Bilans wodny jezior Gacno Małe, Gacno WielkieBarbara Nowicka2003
Zasoby wodne Nidy GąbiniankiArtur Magnuszewski2003
Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na jakość wód powierzchniowychJarosław Suchożebrski2003
Wpływ rolnictwa na jakość wódJarosław Suchożebrski2003
Bilans wodny jezior Wielkie Krzywce i Małe KrzywceBarbara Nowicka2003
Stan czystości wód powiatu ostrołęckiego na tle standardów ekologicznych EuropyElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Ocena jakości wód opadowychMałgorzata Gutry-Korycka2003
Kształtowanie się wezbrań w zlewni górnej Wisły (po profil Ustroń-Obłaziec)Barbara Nowicka2002
Ocena elementów obiegu wody w dorzeczu ŁasicyMałgorzata Gutry-Korycka2002
Formowanie się wezbrań w zlewni Strugi Siedmiu JeziorBarbara Nowicka2002
Rola retencji w kształtowaniu wezbrań SkoryUrszula Soczyńska2002
Zmiana obiegu wody w dorzeczu rzeki Jorki pod wpływem działalności człowiekaElżbieta Bajkiewicz-Grabowska2002
Wykorzystanie modelu zanieczyszczeń obszarowych AGNPS i technik GIS do charakterystyki wezbrań (na przykładzie zlewni Łabuńki)Urszula Somorowska2002
Warunki formowania wezbrań w zlewniach sudeckich (na przykładzie rzeki Skory)Urszula Soczyńska2001
Zmiany jakości wód podziemnych w krawędziowej strefie doliny Wisły pomiędzy Kępą Polską i PłockiemArtur Magnuszewski2001
Cechy fizyczno-chemiczne źródeł Skarpy WarszawskiejMałgorzata Gutry-Korycka2001
Zasilanie wodami podziemnymi doliny Nidy (na przykładzie gminy Pinczów)Urszula Somorowska2000
Gospodarka wodna gminy PińczówBarbara Nowicka2000
Wykorzystanie informacji teledetekcyjnych i metod GIS do oceny zasięgu wezbrań w dolinie Skory (profil Zagrodno-Chojnów) ( Nagroda im. M. Nowickiego (2001)Barbara Nowicka2000
Ocena dostawy ładunku zanieczyszczeń do morza Bałtyckiego z wybranych dorzeczy Polski i Szwecji (Nagroda im. M. Nowickiego (2001)Artur Magnuszewski2000
Wpływ zbiorników zaporowych na formowanie największych fal wezbraniowych DunajcaBarbara Nowicka2000
Wpływ działalności człowieka na formowanie odpływu ze zlewni Mieni po profil EmówBarbara Nowicka2000
Zmiany linii brzegowej Półwyspu Helskiego i dynamika wód Zatoki GdańskiejArtur Magnuszewski2000
Ocena warunków hydrodynamicznych odpływu wezbraniowego doliny Skory pod kątem jej optymalnego zagospodarowaniaUrszula Soczyńska2000
Wpływ melioracji na obieg wody w dorzeczu BrzozówkiMałgorzata Gutry-Korycka2000
Zmiana składu chemicznego wód Wisły pod wpływem aglomeracji warszawskiejElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Zmany stosunków wodnych na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku KrajobrazowegoUrszula Somorowska1999
Charakterystyka środowiska przyrodniczo-społecznego gminy ParlejewoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Transpiracja pokrywy roślinnej w funkcji zmienności zwierciadła wód podziemnych w dorzeczu ŁasicyMałgorzata Gutry-Korycka1999
Charakterystyka hydrologiczna gminy ParlejewoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Charakterystyka środowiska przyrodniczego gminy Radzymin ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnychElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Ocena obiegu wody w zlewni Łasicy w strefie bio- i pedosferyUrszula Soczyńska1998
Związek wód aluwialnych doliny z wezbraniami Wisły (od ujścia Jeziorki do ujścia Narwi)Małgorzata Gutry-Korycka1998
Charakterystyka hydrologiczna zlewni „Pożary”Urszula Soczyńska1998
Bilans wodny jeziora Wigry w latach 1981 – 1995Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1998
Ocena tempa sedymentacji w stawach glonowo-trzcinowych oczyszczalni ścieków Petrochemii S.A.Artur Magnuszewski1997
Transformacja opadu w odpływ (na przykładzie zlewni Utraty)Małgorzata Gutry-Korycka1997
Charakterystyka niżówek i wezbrań w zlewni górnej WilgiUrszula Soczyńska1997
Bilans wodny zlewni górnej Szeszupy (do wypływu z jeziora Pobandzie)Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1997
Sezonowa zmienność chemizmu wód gruntowych w dolinie Wisły (odcinek Kępa Polska – Płock)Artur Magnuszewski1997
Dynamika makroform dna górnego odcinka Zbiornika WłocławskiegoArtur Magnuszewski1997
Zmienność przepływu NarusyElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1997
Zmienność czasowa i przestrzenna poziomów wód gruntowych na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej (na przykładzie zlewni górnej WilgiUrszula Somorowska1996
Ewolucja doliny Wisły na odcinku Kępa Polska – Płock ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego koryta w okolicach WykowaArtur Magnuszewski1996
Transformacja koryta rzecznego i akumulacja wybranych metali ciężkich w aluwiach Wisły na odcinku Kępa Polska – PłockArtur Magnuszewski1996
Ocena oddziaływania gospodarki wodnej na środowisko dorzecza Radomki (II nagroda PTG (1996)Małgorzata Gutry-Korycka1995
Stopień potencjalnego zanieczyszczenia wód podziemnych w procesie infiltracji – próba modelowego ujęcia na przykładzie doliny Wisły powyżej PłockaArtur Magnuszewski1995
Wpływ zasilania zimowego na formowanie się wezbrań (na przykładzie zlewni nizinnej).Barbara Nowicka1995
Długookresowe zmiany elementów hydrologicznych jezior Polski Północno-WschodniejArtur Magnuszewski1995
Wpływ warunków fizycznogeograficznych na termikę wód gruntowych Kotliny PłockiejBarbara Nowicka1995
Długookresowe zmiany deficytu odpływu i retencji w wybranych zlewniach zlewiska Morza BałtyckiegoMałgorzata Gutry-Korycka1995
Zmiany struktury hydrograficznej Warszawy od XVI w. na tle cech fizycznogeograficznychMałgorzata Gutry-Korycka1995
Własności fizyczno-chemiczne wód gruntowych w dolinie zalewowej Wisły powyżej PłockaElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Analiza porównawcza struktury odpływu w różnych warunkach fizycznogeograficznych (na przykładzie Soły, Sierpienicy, Redy)Urszula Soczyńska1994
Historia doliny Wisły między Kępą Polską a Płockiem w świetle współczesnych wezbrań rzekiElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Identyfikacja parametrów hydrologicznych przy wykorzystaniu metod GIS (na przykładzie zlewni górskiej)Barbara Nowicka1994
Dynamika wód podziemnych w dolinie Wisły w rejonie ujścia SłupiankiElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Ocena przekształceń koryta rzecznego górnego biegu rzeki Steyr (Alpy Północne)Zdzisław Mikulski1993
Zasoby wodne dorzecza Skrwy LewejMałgorzata Gutry-Korycka1993
Obieg wody i materii stałej w jeziorach Szelment Wielki i Szelment MałyElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Termika i zlodzenie Jeziora RośElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Długookresowa zmienność elementów bilansu wodnego w wybranych zlewniach zlewiska Morza Bałtyckiego (I nagroda PTG (1993)Małgorzata Gutry-Korycka1992
Obieg wody w zlewniach jezior Lucieńskiego i BiałegoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Zasoby wodne zlewni OsetnicyZdzisław Mikulski1992
Własności fizyczno-chemiczne wód gruntowych w dolinie zalewowej Wisły powyżej Płocka w rejonie ujścia SłupiankiElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Hydrologiczne podstawy oceny zanieczyszczenia rzek w woj. PłockimElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Zasoby wód powierzchniowych województwa płockiegoZdzisław Mikulski1992
Związek wód rzecznych i podziemnych w dolinie Wisły od Bzury do DrwęcyMałgorzata Gutry-Korycka1992
Stosunki wodne zlewni górnej KrutyniElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1991
Bilans wodny jeziora RośElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1989
Charakterystyka hydrologiczna zlewni górnej Skrwy Prawej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu melioracji na odpływMałgorzata Gutry-Korycka1989
Chemizm wód podziemnych w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-PrzemysłowegoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1989
Stosunki hydrologiczne dorzecza SierpienicyUrszula Soczyńska1989
Stosunki hydrologiczne dorzecza MotławyUrszula Soczyńska1988
Hydrochemia wód powierzchniowych w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-PrzemysłowegoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Warunki krążenia wód w zlewni środkowej Skrwy PrawejElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Rola jezior w kształtowaniu odpływu KrutyniElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Warunki hydrologiczne strefy krawędziowej Wysoczyzny PłockiejElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Warunki krążenia wód podziemnych w strefie oddziaływania płockiego zespołu miejsko-przemysłowegoElżbieta Bajkiewicz-Grabowska1987
Zmiany retencji powierzchniowej w eksperymentalnej zlewni w MurzynowieMałgorzata Gutry-Korycka1987
Zmiany w obiegu wody w strefie saturacji na przykładzie zlewni w MurzynowieMałgorzata Gutry-Korycka1987
Zasoby wodne gminy Brudzeń Duży (województwo Płockie)Zdzisław Mikulski1987
Zarys hydrologii i hydrochemii wybranych jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku KrajobrazowegoZdzisław Mikulski1987
Wykorzystanie zdjęć lotniczych panchromatycznych w badaniach hydrologicznych jeziora GawlikMałgorzata Gutry-Korycka1987
Matematyczno-fizyczny model parowania terenowego – estymacja parametrów modelu zlewni w MurzynowieWitold Lenart1986
Analiza i modelowanie procesu spływu powierzchniowego na przykładzie zlewni w MurzynowieUrszula Soczyńska1986
Zmiany obiegu wody w strefie aeracji w naturalnej zlewni rzecznej (na przykładzie eksperymentalnej zlewni rzecznej cieku w Murzynowie)Urszula Soczyńska1986
Kształtowanie się odpływu w zlewni górnej GawlikaMałgorzata Gutry-Korycka1986
Zlewisko Morza Bałtyckiego oraz jego rola w kształtowaniu dopływu rzecznego do morzaZdzisław Mikulski1984
Obieg wody w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w PłockuWitold Lenart1984
Obieg wody w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w PłockuWitold Lenart1984
Próba oceny opadu efektywnego pod wpływem hipotetycznej zabudowy (na przykładzie zlewni Rosicy)Urszula Soczyńska1984
Analiza częstości regionalnej niżówek rzek Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Płońsko-CiechanowskiejUrszula Soczyńska1983
Podstawowe problemy gospodarki wodnej Hiszpanii (na przykładzie dorzecza Tagu)Urszula Soczyńska1982
Warunki hyrologiczne krawędziowej strefy Wysoczyzny DobrzyńskiejMałgorzata Gutry-Korycka1981
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora JorzecZdzisław Mikulski1981
Rola skarpy Wisły pod Płockiem w kształtowaniu się warunków hydrometeorologicznychWitold Lenart1981
Porównanie metod pomiarów natężenia przepływu w korytach małych rzek nizinnychZdzisław Mikulski1980
Charakterystyka jezior w dorzeczu Jarki i ich rola hydrologicznaZdzisław Mikulski1980
Charakterystyka hydrologiczna zlewni górnej BrzeźnicyZdzisław Mikulski1980
Kształtowanie się odpływu w zlewni górnej Wierzbicy wraz z próbą opracowania modelu matematycznego opadu efektywnego w wybranej zlewni cząstkowejZdzisław Mikulski1980
Próba oceny opadu skorygowanego na poligonie doświadczalnym w MurzynowieWitold Lenart1980
Odpływ powierzchniowy z małej zlewni niekontrolowanej (na przykładzie zlewni Rosicy)Zdzisław Mikulski1980
Hydrologiczna rola jezior Rynny JanoszyckiejZdzisław Mikulski1980
Charakterystyka wezbrań w rzekach Wysoczyzny Płockiej i PłońskiejUrszula Soczyńska1980
Fotointerpretacyjna metoda badania stosunków wodnych obszarów młodoglacjalnychZdzisław Mikulski1979
Bilans wodny śródleśnego jeziora Majcz Wielki na tle bilansu wodnego zlewni jeziornejZdzisław Mikulski1979
Stosunki wodne aglomeracji płockiej na tle środowiska geograficznegoZdzisław Mikulski1979
Charakterystyka hydrologiczna zlewni różnicowej dolnej Wierzbicy z uwzględnieniem elementów ochrony środowiskaMałgorzata Gutry-Korycka1979
Harakterystyka hydrologiczna dolnej Skrwy prawobrzeżnej ze szczególnym uwazględnieniem wpływu cofki zbiornika włocławskiegoZdzisław Mikulski1979
Zmiany dobowe wilgotności powietrza w MurzynowieWitold Lenart1979
Hydrologiczna rola jezior rynnowych w zlewni górnej RospudyZdzisław Mikulski1978
Wpływ aglomeracji płockiej na stosunki wodne rzeki BrzeźnicyZdzisław Mikulski1978
Bilans wodny zespołu jezior Inulec – głębokie na tle bilansu wodnego zlewniZdzisław Mikulski1978
Kształtowanie się odpływu powierzchniowego i reżimu hydrologicznego rzeki Jarki na tle warunków przyrodniczychMałgorzata Gutry-Korycka1978
Charakterystyka hydrograficzna zlewni górnej JarkiZdzisław Mikulski1978
Stosunki wodne dorzecza JarkiZdzisław Mikulski1978
Kształtowanie się odpływu rzeki Jarki ze szczególnym uwzględnieniem odpływu podziemnegoMałgorzata Gutry-Korycka1977
Bilans wodny jeziora GołdapZdzisław Mikulski1976
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora MauszZdzisław Mikulski1976
Stosunki hydrologiczne na obszarze sandrowym na przykładzie rzeki RakownicyZdzisław Mikulski1976
Próba oszacowania bilansu materii stałej jeziora GołdapZdzisław Mikulski1976
Rola obszarów bezodpływowych w bilansie wodnym górnej WdyZdzisław Mikulski1975
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu rzeki SuchejBeniamina Tchórzewska1975
Kształtowanie się odpływu w zlewni jeziornej Czarnej Wody po ujście RakownicyZdzisław Mikulski1975
Bilans wodny dorzecza górnej Wdy (po ujście do jeziora Wdzydze)Zdzisław Mikulski1975
Bilans wodny zespołu jezior Sudomie na tle bilansu wodnego dorzecza Czarnej WodyZdzisław Mikulski1975
Kształtowanie się odpływu w zlewni jeziornej górnej WdyZdzisław Mikulski1975
Bilans wodny zlewni Druglin ze szczególnym uwzględnieniem parowaniaHelena Więckowska1974
Bilans wodny źródłowej zlewni SłupiZdzisław Mikulski1974
Stosunki hydrologiczne zlewni górnego LiwcaBeniamina Tchórzewska1974
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora WęgorzynoZdzisław Mikulski1974
Stosunki wodne zlewni rzeki ZwierzyniecBeniamina Tchórzewska1974
Stosunki hydrologiczne zlewni górnej PisiBeniamina Tchórzewska1973
Bilans wodny i stosunki termiczno-dynamiczne Jeziora GowidlińskiegoZdzisław Mikulski1973
Kształtowanie się bilansu wodnego zlewni górnej Supraśli w latach 1960-1964Helena Więckowska1972
Kształtowanie się bilansu wodnego zalesionego dorzecza Jałówki w latach 1961-1965Helena Więckowska1972
Bilans wodny zlewni górnej Jegrzanki (Legi)Helena Więckowska1972
Charakterystyka stosunków wodnych dorzecza górnej Narwi między Surażem z ŻółtkamiBeniamina Tchórzewska1972
Bilans wodny jeziora Łebsko w latach 1966-1970Zdzisław Mikulski1972
Kształtowanie się bilansu wodnego bezleśnego zlewni rzeki Kamionki w latach 1961-1965Helena Więckowska1972
Kształtowanie się stosunków wodnych w północnej części Puszczy KampinoskiejBeniamina Tchórzewska1971
Stosunki wodne zlewni rzeki Czarnej po wodowskaz w Czaplinku na tle środowiska geograficznegoBeniamina Tchórzewska1971
Zagadnienie melioracji na tle stosunków hydrologicznych w dorzeczu ŁutowniBeniamina Tchórzewska1971
Problemy hydrologiczne zlewni Skrwy (lewej) po wodowskaz KlusekBeniamina Tchórzewska1971
Stosunki hydrograficzne obszaru leżącego po lewej stronie Wisły na arkuszu Koprzywnica M-34-55-A mapy 1:50 000Helena Więckowska1970
Obieg wody w małej zlewni koło ZdanowaHelena Więckowska1970
Stosunki hydrograficzne w północnej części arkusza Klimontów 1:50 000Helena Więckowska1969
Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się ustroju termicznego Wisły w rejonie Nowej Huty i jej zmiany spowodowane zrzutami wód podgrzanych (B. Zmiany ustroju hydrologicznego)Zdzisław Mikulski1969
Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się ustroju termicznego Wisły w rejonie Nowej Huty i jej zmiany spowodowane zrzutami wód podgrzanych (A. Charakterystyka naturalnego ustroju hydrologicznego)Zdzisław Mikulski1969
Jeziorka GolejowskieHelena Więckowska1969
Stosunki hydrograficzne w południowej części arkusza Klimontów 1:50 000Helena Więckowska1969
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu Długiej na tle środowiska geograficznegoBeniamina Tchórzewska1968
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu Mieni po wodowskaz w EmowieBeniamina Tchórzewska1968
Stosunki wodne w dorzeczu Czarnej StrugiBeniamina Tchórzewska1968
Charakterystyka hydrograficzna dorzecza Okrzejki po wodowskaz w Mice k/Życzyna, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni KorytkiBeniamina Tchórzewska1968
Stosunki wodne dorzecza Cienkiej po wodowskaz w KlembowieBeniamina Tchórzewska1968
Charakterystyka hydrologiczna dorzecza ŁagowicyHelena Więckowska1967
Stosunki wodne dorzecza Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem jej lewostronnej zlewni między profilami w Wólce i w WilkowejHelena Więckowska1967
Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Strugi spod SkadliHelena Więckowska1967
Stosunki hydrologiczne w prawej części dorzecza Wschodniej koło Stopnicy (oraz bilans wodny Wschodniej po Wilkową w latach 1957-1959)Helena Więckowska1967
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu rzeki Czarnej od Rakowa do Staszowa oraz bilans wodny Czarnej po wodowskaz w Staszowie za lata hydrologiczne 1959 i 1960Helena Więckowska1967
Stosunki wodne w zlewni górnej Wschodniej po Wólkę (oprócz Strugi spod Skadli) z uwzględnieniem bilansu wodnego po Wilkową w okresie 1955 i 1956Helena Więckowska1967
Charakterystyka hydrograficzna zlewni rzeki Czarnej po RakówHelena Więckowska1967
Charakterystyka hydrograficzna zlewni górnej SanicyHelena Więckowska1967
Stosunki hydrologiczne zlewniHelena Więckowska1966
Charakterystyka hydrologiczna przyrzecza Wisły pomiędzy Kołem a Dzikowem ze szczególnym uwzględnieniem lewej części)Helena Więckowska1965
Stosunki wodne obszaru źródłowego Warty, Pilicy i PrzemszyHelena Więckowska1965
Stosunki wodne przyrzecza Wisły między wodowskazem Koło i Ostrówek ze szczególnym uwzględnieniem reżimu WisłyHelena Więckowska1965
Stosunki hydrologiczne zlewni różnicowej rzeki Czarnej między wodowskazami górnymi w Staszowie na Czarnej i w Wilkowej na Wschodniej a wodowskazem dolnym w Połańcu na CzarnejHelena Więckowska1965
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu górnej KoprzywiankiHelena Więckowska1965
Charakterystyka hydrologiczna lewego przyrzecza Wisły między Dzikowem a SandomierzemHelena Więckowska1964
Hydrografia terenów krasowych na południe od IłżyHelena Więckowska1963
Hydrografia dorzecza górnej IłżankiHelena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne międzyrzecza Białej i RopyHelena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu Świecka na tle środowiska geograficznegoHelena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne górnej Ropy (po wodowskaz w Ropie) ze szczególnym uwzględnieniem prawobrzeżnej zlewniHelena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne różnicowej zlewni Ropy między wodowskazami Gorlice i RopaHelena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne w zlewni Rynny SalęckiejHelena Więckowska1962
Stosunki hydrologiczna dorzecza RaszynkiHelena Więckowska1960
Stosunki wodne dorzecza górnej Utraty (od wodowskazu Mroków do wodowskazu Komorów)Helena Więckowska1960
Hydrologia dorzecza OpatówkiHelena Więckowska1960
Stosunki hydrologiczne dorzecza górnej UtratyHelena Więckowska1960
Charakterystyka dorzecza MrogiHelena Więckowska1960
Skip to content