Jarosław Suchożebrski

Tytuł / stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt / starszy specjalista

Pełnione funkcje: kierownik specjalności Hydrologia i Klimatologia; koordynator ds. egzaminów zdalnych na kierunkach Geografia, Gospodarka przestrzenna i Studia miejskie

Jednostka: Zakład Hydrologii

Nr pokoju: 123
Tel.  (22) 552 15 15
Strona USOSweb
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

 • ocena hydromorfologiczna rzek
 • ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych
 • gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich i miejskich
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych
 • woda jako przyczyna konfliktów
 • zjawiska ekstremalne (powodzie i susze)
 • zastosowanie systemów informacji geograficznej GIS w hydrologii
 • modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych

Wybrane publikacje

Rozdziały w książkach:

 • Suchożebrski J., 2001, Warunki migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnej zlewni rolniczej (na przykładzie zlewni górnej Wilgi) w: Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych, (red. J. Jaworski i J. Szkutnicki, str. 155-166, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Suchożebrski J., 2001, Zastosowanie metod geoinformacyjnych do oceny warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnych zlewniach rolniczych w: Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, str. 105-107, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.
 • Wałdykowski P., Smolska E., Solon J., Suchożebrski J., Szwarczewski P., Wawer J., 2004, Environmental impacts and consequences w: The Consequences of Urban Sprawl: A case Study of Warsaw Agglomeration. Program badawczy Projektu Europejskiego URBS PANDENS, str. 30-50, Wyd. WGiSR UW.
 • Suchożebrski J., 2005, Typy poziomów wodonośnych. Zasoby wód. Cechy chemiczne. Zmiany zanieczyszczenia Rozdziały w podręczniku Geografia fizyczna Polski, red. A. Richling i K. Ostaszewska, str. 131-136, Wyd. Nauk. PWN.
 • Suchozebrski J., 2005, Quantity and quality of surface water and groundwater resources w: Urban Sprawl: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry-Korycka, str. 242-253, Wyd. UW.
 • Magnuszewski A., Suchożebrski J., Szydłowski M., Gutry-Korycka M., 2005, Floodzones – a risk for the urban areas w: Urban Sprawl: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry-Korycka, str. 253-264 Wyd. UW.
 • Lenartowicz M. Suchożebrski J., Szumacher I., 2009, Abiotic resources. [w.] Roge-Wiśniewska M. (red.) Brudzeń Landscape Park – Natural and cultural environment and state of land use structure. Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Warszawa, ss. 21-40.
 • Lenartowicz M. Falkowski M., Suchożebrski J., Szumacher I., Nowicka-Falkowska K., 2009, Possibilities use of environment. [w.] Roge-Wiśniewska M. (red.) Brudzeń Landscape Park – Natural and cultural environment and state of land use structure. Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Warszawa, ss. 75-79
 • Suchożebrski J., 2018, Zasoby wodne Polski [w:] Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce. Global Compact Network Poland

Artykuły:

Projekty naukowe

Udział w projektach naukowych

 • Program badawczy Projektu Europejskiego URBS PANDENS – Urban Sprawl: European Patterns, Environmental Degradation and Sustainability (2002-2005) (podwykonawca)
 • Projekt badawczy MNiSW (PBZ-KBN-086/PO4/2003) Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka) (podwykonawca) 
 • Opracowanie w ramach projektu NMF-Woda finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Synteza i analiza pilotażowych badań dotyczących zarządzania zlewnią Zgłowiączki. Bilans wodnogospodarczy (ilość) (2010-2011)

Ekspertyzy i opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Autorstwo lub współautorstwo opracowań eksperckich:

 • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb Parku Krajobrazowego “Mierzeja Wiślana” (Autorzy: J. Suchożebrski) (w trakcie)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: M. Lenartowicz, J. Suchożebrski) (w trakcie)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: M. Lenartowicz, J. Suchożebrski) (2020)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: M. Lenartowicz, J. Suchożebrski) (2020)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: J. Suchożebrski, P. Szwarczewski) (2019)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Autor: J. Suchożebrski) (2009)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Parku Krajobrazowego “Łuk Mużakowa” (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2008)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: J. Suchożebrski, T. Lewicki, A. Kłos) (2008)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Łagowskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2006)

Konsultant naukowy 24 arkuszy mapy hydrograficznej w skali 1:10000 (współautorstwo), Wydawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, arkusze: N-34-104-D-a-4,  N-34-104-C-a-3, N-34-104-C-c-1, M-34-019-C-b-4, M-34-019-C-d-2, N-34-104-D-c-2, M-34-019-C-d-3, M-34-019-C-d-1, M-34-019-C-c-4, N-34-104-D-a-2, M-34-019-C-b-3, M-34-019-C-d-4 ,M-34-019-C-c-2, N-34-104-D-b-3, M-34-019-C-a-4, N-34-104-C-b-3, N-34-104-C-a-4, N-34-93-B-b-3, N-34-93-B-b-2, N-34-104-C-d-1, N-34-93-B-b-4, N-34-104-C-c-2, N-34-130-D-b-1,  N-34-130-D-b-3

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wypromowane prace dyplomowe (link do APD)

Skip to content