Andrzej Richling

Tytuł / stopień naukowy: profesor doktor habilitowany

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Zakład Geoekologii

Nr pokoju: 210A
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

Zintegrowana geografia fizyczna i ekologia krajobrazu, a w szczególności metodyka kartowania terenowego, typologia krajobrazu i regionalizacja fizycznogeograficzna, dynamika zmian krajobrazu, ocena jego potencjału oraz przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego. Ostatnio też historia geografii.

Publikacje (wybrane)

Synthetic physico-geographical research (wspólnie z J. Kondrackim), Geogr. Polonica 22, 1972.

Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionaliza­cji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego),  Roz­prawy UW nr 104, 1976.

Frequency and force of interdependences between components of the geo­graphical  environment,  Geogr. Polonica 33, 1976.

Z metodyki wydzielania uroczysk w terenach glacjalnych,  Przegl. Geogr. t. 51, z. 4, 1979.

Typy hydrotopów zlewni rzeki Suchej,  Prace i Studia Geograficzne t. 2, 1980.

Kompleksowa geografia fizyczna w Polsce,  Acta Univ. Carolinae, Geographica no 2, 1982.

Subject of study in complex physical geography (Landscape Geography),  GeoJournal, vol 7, no 2, 1983.

Formal approach to the stability of geocomplexes,  Ekologia (ČSSR), vol 2, no 4, 1983.

Z metodyki wyróżniania geokompleksów częściowych (wspólnie z K. Osta­szewską),  Przegl. Geogr. t.55, z. l, 1983.

Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej,  (wspólnie z J. Kondrackim),  Przegl. Geogr. t. 55, z. l, 1983.

Die komplexe physische Geographie in Polen, w: „Umveltforschung – Zur Analyse und Diagnose der Landschaft”, VEB Hermann Hack, Geographisch-­Kartographische Anstalt Gotha,  1984.

Zintegrowane badania środowiska przyrodniczego w Kanadzie jako kontynuacja i rozwinięcie  „systemu australijskiego”,  Przegl. Geogr. t. 56, z. 3-4, 1984.

Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach województwa suwalskiego,  Przegl. Geogr. t. 57, z. 1-2, 1985.

Physical geography: its state and perspectives,  Miscellanea Geographica, 1986.

The map of landscape use, (wspólnie z W. Lewandowskim),  Miscellanea Geographica, 1988.

Mapa de los tipo del paisaje natural de Polonia e escala l : 500 000,  Bo­letin Geografico no 16, 1989.

Verfahrensweisen der Landschaftsforschung. Methodological proceedings in landscape research, H. Barsch, A. Richling (red), Potsdamer Forschungen, Reihe B, Heft 63, 1989.

System of landscape classification in Poland,  In: „Landscape classification”,  Inst. of Geogr. Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1989.

Land use in studies of physical geography, In: „Ecological Management of Landscape”, A.S. Kostrowicki, A. Richling, E. Roo-Zielińska, J. Solon (eds), Papers of the COMECON III-2 Conference, Warszawa 1990.

Utylizacion de los metodos fisico-geograficos complejos en las investiga­ciones de Cuba y Polonia (wspólnie z Jose Mateo Rodriquez), Actas Lati­noamericanas de Varsovia, Tomo 9. Warszawa 1989 (1991).

Kompleksowa geografia fizyczna,   PWN, Warszawa 1992.

Modelowanie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w „Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu”,  T.J. Chmielewski, A. Richling, K. H. Wojciechowski (red),  Lublin 1992.

Podstawy metodologiczne oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu, GEA 2, Warszawa – Płock – Murzynowo,  1993.

Czy istnieje uniwersalna przyrodnicza jednostka przestrzenna? (wspólnie z K. Ostaszewską), Przegl. Geogr. t. 65, z. 1-2, 1993.

Ekologia krajobrazu (wspólnie z J. Solonem), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, II wyd.- 1996, III  wyd. – 1998, IV wyd. – 2002, V wyd. – 2011.

L’ecologie du paysage comme synthése des études sur le milieu naturel, Mi­scellanea Geographica 6, 1994.

Landscape Ecology as a discipline combining investigations on natural environment, In: „Landscape Research and its Applications in Environmental Management”, IALE, Faculty of Geogr. and Regional Studies. Warsaw Univ., Polish Association for Landscape Ecology, Warsaw 1994.

Możliwości pomiaru jakości krajobrazu, w: ,,Jakość krajobrazu – jakość ży­cia”. Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu,  Warszawa – Płock 1995.

Landscape as an object of study of landscape ecology, In: „Present state and new trends in landscape ecology”, Ekologia (Bratislava), Vol. 14, Supplement 1/1995.

Ekologia krajobrazu jako dyscyplina jednocząca przyrodników,  Przegl. Geogr. t. 68, z. 1-2, 1996.

Karta isspolzowanija łandszafta – osnowa dIa optimalnogo isspolzowani­ja prirodnych resursow (wspólnie z W. Lewandowskim), w: „Prirodnyje re­sursy – racjonalnoje isspolzowanije i ochrana”, N.S. Kasimow, N.P. Sołncewa, A. Richling (red), Geogr. Fak. MGU, Izd. Mosk. Un., 1996.

Department of Geoecology (Complex Physical Geography), (wspólnie z J. Kondrackim), in: „Department of Geoecology (Complex Physical Geo­graphy) – History, Staff, Research and Teaching”,  Univ. of Warsaw, Facul­ty of Geogr. and Regional  Studies., Warsaw 1996.

Geocomplexes and their importance for the practical purposes, In: „Depart­ment of Geoecology (Complex Physical Geography) – History, Staff, Rese­arch and Teaching”, Univ. of Warsaw, Faculty of Geogr. and Regional Studies, Warsaw  1996.

The map of landscape use of Central Europe,  Miscellanea Geographica 7, 1996.

Rozwój zrównoważony – utopijna idea czy realna szansa? w: „Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju”, „Problemy ekologii krajobrazu” t. I, Warszawa 1997.

Landscape Transformation in Europe – Practical and Theoretical Aspects,  A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska (eds.),   “The Problems of Landscape Ecology” vol. III, 1998.

Koncepcja krajobrazu i jej integrująca rola w geografii i innych naukach, w: „Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności”, Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Warszawa 1999.

Ekołogja łandszafta – opredielenije i razwitje,  Wiestnik Moskowskogo Uniwersiteta,  Seria 5, Geografia 1, 1999.

On the Universal Natural Areal Unit, in: „Landscape Sythesis – Concepts and Applications”, M.R. Moss, R. J. Milne (eds),  Faculty of Environmental Sciences, Un. of Guelph, Faculty of Geography and Regional Studies, Un. of Warsaw,  1999.

Landscape classification of the areas transformed by man, in: „Nature and Culture in Landscape Ecology”, P. Kovář (ed), Charles University in Prague, The Karolinum Press 1999.

Landscape Ecology – Theory and Applications for Practical Purposes, A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska  (eds), “The Problems of Landscape Ecology” vol. VI, 2000.

Landscape Trend in Polish Physical Geography, In: „Polish Geography, Problems, Researches, Applications”, Z. Chojnicki, J. Parysek (eds.), Bogucki Wyd. Nauk.,  Poznań 2000.

Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, w: „Nauki  geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku”, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849 – 1999, t. V, B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red), Instytut Geografii UJ, Kraków 2000.

Ekologia krajobrazu – interdyscyplinarny kierunek badawczy usytuowany pomiędzy biologią i geografią, w: „Między geografią i biologią – badania nad przemianami środowiska przyrodniczego”, E. Roo-Zielińska, J. Solon (red), Prace Geogr. IGiPZ PAN  nr 179, Warszawa 2001.

Landscape  Assessment for Nature Protection Plans of the National Parks, in: „Protected Areas and Landscape Ecological Research”, Proceedings of the 12th Int. Symposium  on Problems of Landscape Ecological Research, Ekologia (Bratislava), Vol. 20, Supplement 4/2001.

Natural conditions of urban planning, in: „Landscape Ecological Methods for Strongly Transformed Areas”, A. Richling, M. Osowiec (eds.), Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw 2001.

Struktura i funkcjonowanie  Wigierskiego Parku Narodowego, A. Richling, J. Solon (red), Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Wyd. Akademickie „Dialog”, Warszawa 2001.

Z metodyki klasyfikacji krajobrazu, w: „Współczesne problemy ochrony krajobrazu”, M. Kucharczyk (red), Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin 2004.

The concept of the natural system and its importance for the development of the integrated research on the natural environment, Miscellanea Geographica 11, 2004.

Systemy przyrodniczego podziału przestrzeni,  w: „Płaty i korytarze jako jaki elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji”, A. Cieszewska (red), „Problemy Ekologii Krajobrazu” t. XIV, Warszawa 2004.

Geografia fizyczna Polski,  A. Richling, z K. Ostaszewska (red), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.

Koncepcja krajobrazu – operatory i indykatory ewolucji systemów przyrodniczych (wspólnie z  J. Lechnio), w: „Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych”, A. Richling, J. Lechnio (red.), Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Warszawa 2005.

Typologia i regionalizacja krajobrazu terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko – Przemysłowego (wspólnie z E. Malinowską i J. Lechnio), w: „Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych”, A. Richling, J. Lechnio (red.), Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Warszawa 2005

Model funkcjonowania krajobrazu – ocena dynamiki z zastosowaniem  analizy potencjału (wspólnie z J. Lechnio), w: „Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych”,A. Richling, J. Lechnio (red.), Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, Warszawa 2005

Wozdiejstwije idei N. Beruczaszwili na nauku o łandszaftie, w: „Czetyre izmierenija łandszafta dwadcat let spustia”, G.A. Isaczenko, A.W. Kuszlin, N.K. Elizbaraszwili (red), Moskwa – Sankt Peterburg – Tbilisi, Izd. „Aleks” Moskwa 2006.

Geograficzne badania środowiska przyrodniczego,  A. Richling (red), Wyd. Nauk. PWN,  Warszawa 2007.

Historia geografii polskiej, A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.

Z problematyki podziałów krajobrazowych terenów zurbanizowanych, w: „Problemy środowiska przyrodniczego miast”, S. Bródka (red), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXII, Warszawa – Poznań, 2008.

Perspektywy rozwoju ekologii krajobrazu,  w: „Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i utylitarne”, J. Balon, M. Jodłowski (red), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXIII, Kraków  2009.

Znaczenie rzeźby powierzchni terenu w podziałach krajobrazowych, w: „Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych”, M. Dłużewski, E. Rojan, I. Tsermegas (red), Prace i Studia Geograficzne t. 41, Warszawa 2009.

Sostojanije  łandszaftnoj ekołogii i pierspiektywy jejo razwitija, Wiestnik Mosk. Uniwiersitieta, Seria  5, Geografia no 6, 2009.

Ocena krajobrazu naturalnego Polski do potrzeb rekreacji, w: „Przekształcenia struktur regionalnych, aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze”, S. Ciok, P. Migoń (red), Uniwersytet Wrocławski, Inst. Geogr. i Rozw. Reg.,  Wrocław 2010.

On the modelling of natural systems, (wspólnie z J. Lechnio), in: “Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach”, M. Barančoková, J. Krajči, J. Kollár, I. Belčáková (eds), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010. 

Thirty years of research on landscape of the Płock region- is that enough? (wspólnie z J Lechnio, E. Malinowską, J. Solonem), in: “Four dimensions of the landscape”, J. Lechnio (ed), The Problems of Landscape Ecology, vol. XXX, Warsaw 2011. 

Zakład Geoekologii. Historia, badania, pracownicy, w: „Dynamika zmian systemów przyrodniczych”, A. Richling (red), Prace i Studia Geograficzne t. 46, Warszawa 2011.

Krajobraz jako system hierarchiczny (wspólnie z J. Lechnio), w: „Model funkcjonalny systemu krajobrazowego”, A. Richling, J. Lechnio (red)., Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2012. 

Main aspects of system hierarchy in ecological landscape research (wspólnie z  J. Lechnio), in: “Integrated Landscape Studies”, Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, Vol.  17, Issue 4,  2013.

Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system (wspólnie z E. Malinowską,  I. Szumacher), in: “Integrated Landscape Studies”, Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, Vol.  17, Issue 4,  2013. 

Współczesne kierunki badań krajobrazowych  w kontekście wdrażania  Europejskiej Konwencji Krajobrazowej  (wspólnie z M. Degórskim, K. Ostaszewską, J. Solonem),  Przegl. Geogr.,  t. 86,  z. 3, 2014.

O istocie krajobrazu rekreacyjnego i  turystycznego, w: „Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność”,  E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red), Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Geografia, w: „Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim”, Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816 – 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia, A. Richling, E. Malinowska (red),  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2017.

Regionalizacja – wybrane zagadnienia, Prace i Studia Geograficzne tom 63, z. 1,  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2018.

Rozwój XIX i XX wiecznych poglądów na temat regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, w:  „Studia  nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski”, M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red), Prace Geograficzne nr 266, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2018.

Physico-geographical mesoregions of  Poland: veryfication and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data (wspólnie z J. Solonem, J. Borzyszkowskim, M. Bidłasik, K. Badorą, J. Balonem, T. Brzezińską-Wójcik, Ł. Chabudzińskim, R. Dobrowolskim, I. Grzegorczyk, M. Jodłowskim, M. Kistowskim, R. Kotem, P. Krążem, J. Lechnio, A. Maciasem, A.  Majchrowską, E. Malinowską, P. Migoniem, U. Mygą-Piątek, J. Nitą, E. Papińską J. Rodzikiem, M. Strzyż, S. Terpiłowskim, W. Ziają), Geographia Polonica,  Vol. 91, Issue 2, 2018. 

Sto lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Początki, Prace i Studia Geograficzne tom 63, z. 4, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2018.

Typologia krajobrazu Polski – rozwój i terminologia, w: „Współczesne przemiany  krajobrazów wiejskich i podmiejskich”,  S. Krysiak, A. Majchrowska, E. Papińska (red), Problemy Ekologii Krajobrazu t. 46, Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Łódzki, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Łódź 2018.

Bogumił Wicik 1940 – 2019, Prace i Studia Geograficzne tom 65, z. 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2020. 

Geografia w Uniwersytecie Warszawskim po II wojnie światowej  na podstawie materiałów udostępnionych przez Profesora Jerzego Kondrackiego, Prace i Studia Geograficzne tom 65, z. 2, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2020. 

Skip to content